Zarządzenie Nr 302/V/2020
Wójta Gminy Szemud z dnia 14.02.2020r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 278/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 08.01.2020r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Szemud zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmianę w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 278/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 08.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2020 (dalej zwanego „Zarządzeniem nr 278/V/2020”).
2. Punkt VI. 9 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 278/V/2020 przyjmuje następujące brzmienie:
„Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie informacji analogicznie do ogłoszenia o konkursie w terminie do dnia 19.02.2020 r.”

§2

Zarządzenie niniejsze podlega niezwłocznemu ogłoszeniu na zasadach określonych w §3 Zarządzenia nr 278/V/2020. Wójta Gminy Szemud z dnia 08.01.2020r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2020.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szemud
/ – / Ryszard Kalkowski