Zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia do udział szkoleniach zaplanowanych w projekcie pt. „Sukces poprzez wyższe kwalifikacje”:
• 120 lekcyjne kursy komputerowe – zgodne z ramami DIGCOMP
• 120 lekcyjne kursy języka angielskiego lub niemieckiego – zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego
• kursy zawodowe – tematyka i zakres zgodnie ze wskazaniem uczestnika

W ramach planowanych kursów zapewniamy:
• elastyczne godziny zajęć
• realizacja w pobliżu miejsca zamieszkania / pracy uczestników
• wyszkoloną kadrę o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym
• bezpłatne materiały szkoleniowe
• dofinansowanie kosztów opieki nad osobami zależnymi w czasie trwania szkolenia
• realizację w pobliżu miejsca zamieszkania/pracy uczestników
• możliwość prowadzenia kursów online

Rekrutacja online oraz szczegóły dotyczące projektu znajdują się stronie: http://centrumidea.eu/projekty/sukces-poprzez-wyzsze-kwalifikacje

Informacja (do pobrania)

Informacja o zasadach realizacji programu
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Gmina Szemud  informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pt. „Sukces poprzez wyższe kwalifikacje”. Rolę partnera wiodącego pełni CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz sp.j. w siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków. Celem projektu oraz uzasadnieniem przystąpienia do jego realizacji przez Gminę Szemud jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie przez osoby w wieku aktywności zawodowej kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego, TIK lub zawodowych poprzez realizację szkoleń zakończonych egzaminami zewnętrznymi. Cel projektu wpisuje się w realizację celu szczegółowego RPO WP 2014-2020 dla działania 5.5 ponieważ realizuje zawarte w nim postulaty zwiększenia kompetencji TIK, języków obcych oraz zawodowych wśród osób wykazujących największą lukę kompetencyjną w tych zakresach w szczególności osób w wieku 50+ oraz osób o niskich kwalifikacjach – wykształcenie do ISCED 3 włącznie. Zaplanowane szkolenia będą realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia usług edukacyjnych z uwzględnieniem analizy indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczestników. Uzyskanie kwalifikacji na określonym poziomie biegłości językowej, TIK lub zawodowej poprawi sytuację na rynku pracy grup defaworyzowanych i wpłynie korzystnie na kształtowanie ich przyszłych postaw edukacyjnych.

Informacja o zasadach realizacji programu (do pobrania)