Załącznik Nr 3
do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Gminy Szemud

 

WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

REFERENT DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie co najmniej średnie,
g) co najmniej dwuletni staż pracy, w tym minimum 1 rok w jednostce administracji samorządowej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1298 z późn. zm.) oraz instrukcji kancelaryjnej dla gmin
b) dobra znajomość ustawy o samorządzie gminnym i znajomość przepisów prawnych regulujących kompetencje samorządu gminnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – Dz. Urz. UE L119/1),
c) wiedza nt. funkcjonowania gminy Szemud,
d) praktyczna umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
e) doświadczenie w pracy z systemami elektronicznego obiegu dokumentów,
f) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) wydawanie dowodów osobistych wraz z prowadzeniem ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
b) prowadzenie ewidencji ludności;
c) prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców.
Szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w Kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 20.11.2020 r. do godziny 13.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Referent ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

„Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Klauzulą Informacyjną dostępna pod adresem: http://old.bip.szemud.pl/ochrona-danych-osobowych/ i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L119/1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia niniejszego naboru.

2. Oświadczam, iż wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.”

 

Szemud, dnia 10.11.2020 r.