Załącznik Nr 3
do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Gminy Szemud

 

WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

PODINSPEKTOR DS. OBRONNOŚCI, OCHRONY PPOŻ., KANCELARII NIEJAWNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe,
g) co najmniej roczny staż pracy w jednostce administracji samorządowej na stanowisku związanym z zarządzaniem kryzysowym lub obroną cywilną,

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej dla gmin;
b) znajomość przepisów, związanych z zakresem obowiązków, w tym:
• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – Dz. Urz. UE L119/1),
• ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony,
• ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
• ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej,
• ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
• ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
c) wiedza nt. funkcjonowania gminy Szemud,
d) praktyczna umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
e) doświadczenie w pracy z systemami elektronicznego obiegu dokumentów,
f) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność,
g) wysoka kultura osobista,
h) wysoka odporność na stres,
i) preferowany kierunek studiów: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo wewnętrzne,
j) bardzo dobra organizacja pracy własnej,
k) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) kompleksowe organizowanie działań z zakresu zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem uzgadniania i prowadzenia dokumentacji (m.in. realizacja zadań związanych z zapewnieniem procesu kierowania działaniami w zakresie monitorowania, analizowania i prognozowania rozwoju zagrożeń, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie Gminy Szemud, opracowywanie i przygotowanie do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego, realizacja przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, organizowanie szkoleń i treningów związanych z ww. tematyką, prowadzenie dokumentacji Gminnego Zespołu ZK);
b) wykonywanie czynności z zakresu obrony cywilnej (m.in. opracowywanie i aktualizacja planów OC, zaopatrywanie w sprzęt i środki w zakresie OC, uczestniczenie w planowaniu, przygotowaniu i organizowaniu ewakuacji ludności na wypadek zdarzenia masowego);
c) spraw obronnych (m.in. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, opracowywanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru i Akcji Kurierskiej prowadzenie spraw związanych z nakładaniem obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, wykonywanie czynności związanych z rejestracją i kwalifikacją wojskową);
d) prowadzenie odpowiednich kontroli.

Dostęp do niektórych danych / materiałów, niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych może wiązać się z koniecznością uzyskania przez kandydata dostępu do informacji niejawnych.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w Kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 21.12.2020 r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. obronności, ochrony ppoż., kancelarii niejawnej i zarządzania kryzysowego”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Klauzulą Informacyjną dostępną pod adresem: http://old.bip.szemud.pl/ochrona-danych-osobowych/ i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L119/1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia niniejszego naboru.

2. Oświadczam, iż wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.”

Szemud, dnia 04.12.2020 r.