WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE:

REFERENT DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie co najmniej średnie,
g) co najmniej roczny staż pracy w jednostce administracji samorządowej,

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej dla gmin;
b) znajomość przepisów, związanych z zakresem obowiązków, w tym:
• ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
• ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
• ustawy z dnia 14 grudnia 2020 r. o odpadach;
• ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
c) wiedza nt. funkcjonowania gminy Szemud;
d) praktyczna umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych;
e) doświadczenie w pracy z systemami elektronicznego obiegu dokumentów;
f) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność;
g) wysoka kultura osobista;
h) wysoka odporność na stres;
i) bardzo dobra organizacja pracy własnej;
j) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań:

• realizacja zadań, związanych z ochroną środowiska, gospodarką komunalną i gospodarką odpadami;
• prowadzenie odpowiednich postępowań, w tym m.in. związanych z nadzorem i kontrolą;
• przygotowywanie analiz i sprawozdań, związanych z realizowanym zakresem obowiązków;
• prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
• przygotowywanie projektów umów, uchwał i zarządzeń;
• obsługa interesantów;
• prowadzenie korespondencji;
• udzielanie informacji publicznej oraz odpowiedzi na petycje.

Szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w Kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 18.12.2020 r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Referent ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Klauzulą Informacyjną dostępną pod adresem: http://old.bip.szemud.pl/ochrona-danych-osobowych/ i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L119/1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia niniejszego naboru.

2. Oświadczam, iż wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.”

 

Szemud, dnia 07.12.2020 r.