WÓJT GMINY SZEMUD

ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2015

(treść ogłoszenia w załączeniu)

ogłoszenie o I otwartym konkursie ofert


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

INSPEKTOR DS. INWESTYCJI W REFERACIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
URZĘDU GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe techniczne: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
g) ważne uprawnienia budowlane do kierowania i projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
h) ważne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru D2,
i) umiejętność obsługi programów do kosztorysowania (NORMA),
j) umiejętność obsługi programów do projektowania (AutoCAD),
k) co najmniej trzyletni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych; orientacja w przepisach: kodeks postępowania administracyjnego,
b) umiejętność rozumienia i interpretacji obowiązujących przepisów,
c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i biurowych programów komputerowych,
d) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność,
e) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego,
b) przygotowywanie oraz realizację prac związanych ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i wykonaniem projektów instalacyjnych, obejmujących sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe dla inwestycji wykonywanych przez gminę Szemud,
c) wykonywanie kosztorysów w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
d) opracowywanie wytycznych i opinii dotyczących zagadnień z zakresu inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
e) opracowywanie opinii dotyczących spraw związanych z prowadzoną polityką wodociągowo-kanalizacyjną gminy Szemud,
f) kompleksowa obsługa inwestycji, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacyjnym obejmującym sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe,
g) prowadzenie rejestru pozwoleń na budowę inwestycji realizowanych przez gminę oraz rejestru zgód na rozpoczęcie robót budowlanych,
h) przygotowywanie przetargów publicznych z zakresu zadań inwestycyjnych,
i) przygotowanie i kompletowanie materiałów wejściowych, udział w odbiorach oraz pracach terenowych,
j) opracowywanie zleconych tematów w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
k) przygotowywanie, sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji,
l) bieżąca analiza ponoszonych kosztów i ich zgodności z założonym budżetem,
m) kompletowanie dokumentacji celem przekazania do archiwum;
n) archiwizacja danych dokumentów w formie cyfrowej.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia,
d) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
e) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
f) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 30.12.2014r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. inwestycji w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 17.12.2014r.


 

GO.6220.9.2014
Szemud 19.12.2014r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2013r. poz. 267) zakreśla się termin 14 dni dla stron celem umożliwienia zapoznania się z materiałem dowodowym , dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szemud (ul. Kopernika , Boruckiego, Słoneczna, Gwiezdna i Saturna) oraz zgłoszenia ewentualnych sprzeciwów i żądań.
Materiał dowodowy dostępny w budynku Urzędu Gminy w Szemudzie , pokój nr 24 , w godz. od 7.30 do 15.30.
Wójt Gminy Szemud
/ – / Ryszard Kalkowski

WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe o kierunku: psychologia lub socjoterapia lub o podobnym profilu,
g) obligatoryjne uprawnienia: specjalista psychoterapii uzależnień (wg rekomendacji PARPA),
h) co najmniej roczny staż pracy w zakresie psychologii lub socjoterapii,
i) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
j) doświadczenie w pracy w zakresie terapii uzależnień.

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość przepisów z zakresu:
– profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
– przeciwdziałania narkomanii,
– przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– kodeksu postępowania administracyjnego;
b) praktyczna umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
c) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii;
b) przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych oraz narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy;
c) przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Wójtowi Gminy:
· projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
· projektu preliminarza wydatków na jego wykonanie,
· projektu sprawozdania z jego realizacji;
d) przedstawianie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Radzie Gminy;
e) bieżąca koordynacja i realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
f) wprowadzanie na bieżąco lokalnych inicjatyw z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii;
g) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii;
h) prowadzenie grup wsparcia;
i) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii;
j) udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Pełnomocnika Wojewody;
k) wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych;
l) udział w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. PiRPA oraz w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie;

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu – Biuro Obsługi lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 22.12.2014r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy Szemud
/ – / Ryszard Kalkowski


 

WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

KIEROWNIK REFERATU
OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA
W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe
g) co najmniej czteroletni staż pracy,
h) doświadczenie w pracy w placówce oświatowej

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość przepisów z zakresu:
– funkcjonowania systemu oświaty;
– kodeksu postępowania administracyjnego;
– funkcjonowania i gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego;
– zadań gminy w zakresie kultury sportu i zdrowia;
b) praktyczna umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
c) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) organizacja pracy oraz nadzór nad funkcjonowaniem Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia;
b) realizacja zadań Referatu;
c) realizowanie ustawowych uprawnień i obowiązków gminy jako organu prowadzącego i organu administracji publicznej w zakresie zadań merytorycznych;
d) koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem szkół, w tym współpraca z dyrektorami szkół w zakresie funkcjonowania placówek szkolnych oraz realizacji zadań oświatowych i wychowawczych;
e) uzgadnianie projektów organizacyjnych szkół (w tym weryfikacja arkuszy organizacyjnych szkół);
f) współpraca z Zamiejscowym Ośrodkiem Kuratoryjnym w Wejherowie i Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakresie pracy kierowników placówek;
g) nadzorowanie działalności placówek kultury oraz wnioskowanie o przyznanie nagród za działalność w sferze kultury;
h) współpraca ze starostwem wejherowskim oraz innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oświaty i sportu;
i) nadzór i koordynacja spraw z zakresu opieki zdrowotnej i promocji zdrowia;
j) udział w spotkaniach i uroczystościach, wskazanych przez Wójta Gminy.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu – Biuro Obsługi lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 22.12.2014r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy Szemud
/ – / Ryszard Kalkowski


 

GO.6220.9.2014
Szemud, dnia 11.12.2014 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. Z 2013r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szemud (ul. Kopernika, Boruckiego, Słoneczna, Gwiezdna i Saturna ) , gm. Szemud”

Postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szemud ( ul. Kopernika, Boruckiego, Słoneczna, Gwiezdna i Saturna ), gm. Szemud”

U Z A S A D N I E N I E

Referat Inwestycji Urzędu Gminy w Szemudzie złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szemud ( ul. Kopernika, Boruckiego, Słoneczna, Gwiezdna i Saturna) , gm. Szemud” w dniu 12.11.2014r. Gmina Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, wystąpiła z wnioskiem w dniu 14.11.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szemud (ul. Kopernika, Boruckiego, Słoneczna, Gwiezdna i Saturna), gm. Szemud.
Do podania Wnioskodawca załączyła wypis z rejestru gruntów i poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Ponadto w dniu 25.112014r. złożyła uzupełnienie do w/w wniosku, zawierające korektę obszaru objętego planowaną inwestycją – rozszerzenie zakresu inwestycji o dwie działki.
Zwrócono się także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie z prośbą o przedstawienie opinii w sprawie obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.521.2014.AM.2 z dnia 11.12.2014 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w ustawowym terminie nie wydal żadnej opinii w powyższej sprawie.
Strony w prowadzonym postępowaniu zostały powiadomione przez bip Szemud i informację na tablicy ogłoszeń.
Uwzględniając wskazane poniżej uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 w/w ustawy oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia , Wójt Gminy ustalił co następuje , biorąc pod uwagę :
1.Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia – planowane przedsięwzięcie polega na budowie zbiorczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej na terenie pomiędzy ul. Wejherowską i Myśliwską w Szemudzie, likwidacji lokalnego układu kanalizacyjnego z przepompownią ścieków oraz likwidację indywidualnych zbiorników bezodpływowych. Odprowadzenie ścieków sanitarnych ze zwartej zabudowy mieszkaniowej nastąpi kanałami grawitacyjnymi PCV DN 200 mm klasy S o łącznej długości L= 1800m do istniejącej przepompowni ścieków PS – 16 , zlokalizowanej przy ul. Mysliwskiej. Ponadto w skład sieci będzie wchodził dodatkowy nowy rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej DN 89 (PE 90 mm, dł. około 240m), zlokalizowany w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej ( ul. Myśliwska ) , którym ścieki zostaną odprowadzone do zrealizowanej sieci kanalizacyjnej w ulicy Wejherowskiej w miejscowości Szemud i dalej poprzez PS-15 do gminnej oczyszczalni ścieków w Szemudzie.
2.Usytuowanie przedsięwzięcia – planowana sieć kanalizacyjna będzie przebiegała przez działki ewidencyjne nr : 294, 385/55, 385/54, 849, 386/1, 385/115, 385/69, 385/70, 385/71, 385/73, 385/100, 385/102 +105, 373/6, 373/18, 374/17, 374/18, 374/23, 374/28, 374/4 obręb Szemud , gm. Szemud, powiat wejherowski, woj. pomorskie. Na ternie objętym planowaną inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Gminy Szemud
Nr LVI/465/2006 z dnia 25 X 2006r. z późniejszymi zmianami.
Zakres i powierzchnia planowana do zajęcia na cele inwestycyjne wyniesie:
– sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 – ok. 1800 m,
– sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 80 – ok. 240 m.
Inwestycja będzie przebiegała przez tereny zabudowane i rolnicze . Planowana sieć w większości będzie zlokalizowana w drogach gruntowych i poboczach. W ramach wykonania planowanej inwestycji nie planuje się wycinki drzew.
Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami Natura 2000 oraz innymi obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2013r., poz. 627 z póżn. zm.).
3.Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zostanie ograniczona poprzez:
– na etapie realizacji inwestycji:
– prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej,
– transport materiałów sprawnymi technicznie pojazdami,
– transportowanie materiałów sypkich pod przykryciem,
– ostrożne wykonywanie prac w sposób ręczny bądź bezwykopowo (przewiert sterowany)
– zabezpieczenie przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt,
– zapobieganie gromadzeniu się w wykopach wody opadowej,
– gromadzenie powstających odpadów w wyznaczonych do tego miejscach,
– ponowne wykorzystanie zdjętej przy pracach ziemnych warstwy gruntu.
-na etapie użytkowania przedsięwzięcia:
– bieżący monitoring pracy systemu kanalizacyjnego pozwalający na wczesne wykrywanie awarii i jej natychmiastowe usuniecie,
– eksploatacja rurociągów (czyszczenie , usuwanie awarii).
Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko ( m.in. hałas, pylenie) będzie miało zasięg lokalny , krótkotrwały i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych.

Biorąc pod uwagę powyższe , stwierdza się brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
Otrzymują:
1.Adresat.
1. a/a.

Do wiadomości:
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, ul. Obrońców Helu 3, 84-200 Wejherowo
3) Strony postępowania poprzez ogłoszenie i bip.


Oferta organizacji pozarządowej w trybie pozakonkursowym – do publicznej opinii

Wójt Gminy Szemud działając w oparciu o art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.), przekazuje do publicznej wiadomości ofertę złożoną w trybie pozakonkursowym przez Ludowy Zespół Sportowy w Bojanie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja turnieju piłki nożnej halowej 30 plus”.

Uprzejmie informuję, że w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty można zgłaszać uwagi do oferty.

W załączeniu oferta.

oferta LZS Bojano


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

KIEROWNIK REFERATU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

 

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe o specjalności: ochrona środowiska lub administracja lub zarządzanie – albo kierunki pokrewne,
g) co najmniej czteroletni staż pracy,
h) doświadczenie w pracy w administracji publicznej
i) doświadczenie w kierowaniu zespołem.

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
b) dobra znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy „Prawo ochrony środowiska”, a także ustawy „Kodeks postępowania administracyjnego” i instrukcji kancelaryjnej dla gmin oraz dobra znajomość ustawy o samorządzie gminnym i znajomość przepisów prawnych regulujących kompetencje samorządu gminnego,
c) praktyczna umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
d) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) organizacja pracy oraz nadzór nad funkcjonowaniem Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
b) realizacja zadań Referatu,
c) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz, raportów i bieżących informacji o realizacji gospodarki odpadami,
d) nadzór nad realizacją umów z zawartymi podmiotami wykonującymi wywóz odpadów,
e) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dot. utrzymania czystości i porządku w gminie,
f) współpraca z partnerami Gminy tj: Miastem Gdynia, Eko-Doliną sp. z o.o., Komunalnym Związkiem Gmin Dolina Redy i Chylonki i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie zadań Referatu.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu (pokój nr 7) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 12.12.2014r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 02.12.2014r.


Oferta organizacji pozarządowej w trybie pozakonkursowym – do publiczej opinii

Wójt Gminy Szemud działając w oparciu o art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj., Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.), przekazuje do publicznej wiadomości ofertę złożoną w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawym „Barka” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie kulturalno-integracyjne”.

Uprzejmie informuję, że w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty można zgłaszać uwagi do oferty.

W załączeniu oferta.

odpis KRS

oferta str 1

oferta str 2

oferta str 3

oferta str 4

oferta str 5

oferta str 6

oferta str 7

oferta str 8

oferta str 9

oferta str 10

oferta str 11

oferta str 12

oferta str 13


 

2014-11-07-12-26-53_1_52402


 

2014-10-22-15-34-47_1_41660

Wójt Gminy Szemud działając w oparciu o art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj., Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), przekazuje do publicznej wiadomości ofertę złożoną w trybie pozakonkursowym przez Uczniowski Klub Sportowy Kielno na wsparcie zadania publicznego pn. Instruktaż gry w koszykówkę aspekty teoretyczne i praktyczne.

Uprzejmie informuję, że w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty można zgłaszać uwagi do oferty.
W załączeniu oferta.

Iwona Curlej-Paszke

Oferta


2014-09-19-08-09-52_1_449442014-09-04-21-01-14_1_72854

2014-09-04-20-53-59_1_30115


2014-08-22-12-59-57_1_31440


2014-08-14-11-00-36_17_67281 2014-08-22-12-59-57_1_31440


KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Szemudzie informuje, że woda dostarczana mieszkańcom z wodociągu publicznego wsi Kielno i Leśno zawiera pojedyncze egzemplarze bakterii coli w związku z powyższym woda nie nadaje się do bezpośredniego spożycia bez przegotowania do odwołania. Prowadzone są intensywne płukania sieci wodociągowej.

Urząd Gminy Szemud
Referat Gospodarki Komunalnej
58 676 44 50, 58 676 44 34


2014-07-03-15-51-56_1_30011


2014-07-17-11-47-12_1_09232


2014-07-17-11-51-34_1_41845


Raport z przeprowadzonych działań

w projekcie finansowanym przez WFOŚiGW

pn. „Badajmy by lepiej chronić dla przyszłych
pokoleń – jezioro w Bożance”

w ramach konkursu „BADACZE NIEZNANYCH JEZIOR”

RAPORT


2014-06-17-12-17-13_1_54177

2014-06-17-12-09-00_1_64762 2014-06-17-12-09-46_1_37642 2014-06-17-12-10-29_1_16646


2014-06-17-12-07-05_1_62650


2014-06-05-14-28-59_17_31077


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
inspektora do spraw inwestycji w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji

Urzędu Gminy Szemud

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zmianami) Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku zakończenia procedury na stanowisko inspektora do spraw inwestycji w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji został wybrany

Pan Dariusz Plata
zamieszkały w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Dariusz Plata spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.Posiada kwalifikacje i predyspozycje zapewniające prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych na przedmiotowym stanowisku.

Z testu i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał łącznie 47 punkty na 60 możliwych.

/ – / Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud
Szemud, dnia 27.05.2014r.


2014-05-08-10-34-57_17_13893


2014-05-08-10-39-05_17_77128


2014-05-08-10-43-24_17_41694


2014-05-08-10-45-38_17_54286


Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia II konkursu ofert na realizację zadań publicznych

arządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu II ofert na realizację zadań publicznych str. 2


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
INSPEKTOR DS. INWESTYCJI W REFERACIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
URZĘDU GMINY SZEMUD

1.Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: inżynieria środowiska lub budownictwo,
g) ważne uprawnienia budowlane do kierowania i projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
h) umiejętność obsługi programów do kosztorysowania (NORMA),
i) umiejętność obsługi programów do projektowania (AutoCAD),
j) co najmniej trzyletni staż pracy.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych; orientacja w przepisach: kodeks postępowania administracyjnego,
b) umiejętność rozumienia i interpretacji obowiązujących przepisów,
c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i biurowych programów komputerowych,
d) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność,
e) posiadanie prawa jazdy kategorii B.
3. Zakres wykonywanych zadań:
a) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego,
b) przygotowywanie oraz realizację prac związanych ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i realizacją projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
c) wykonywanie kosztorysów w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
d) opracowywanie wytycznych i opinii dotyczących zagadnień z zakresu inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
e) opracowywanie opinii dotyczących spraw związanych z prowadzoną polityką wodociągowo-kanalizacyjną gminy Szemud,
f) kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie wodno-kanalizacyjnym,
g) przygotowywanie przetargów publicznych z zakresu zadań inwestycyjnych,
h) przygotowanie i kompletowanie materiałów wejściowych, udział w odbiorach oraz pracach terenowych,
i) opracowywanie zleconych tematów w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
j) przygotowywanie, sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji,
k) bieżąca analiza ponoszonych kosztów i ich zgodności z założonym budżetem,
l) kompletowanie dokumentacji celem przekazania do archiwum;
m) archiwizacja danych dokumentów w formie cyfrowej.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie decyzji nadania uprawnień budowlanyc,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 05.05.2014r. do godziny 17.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. inwestycji w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 24.04.2014r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko
Inspektora ds. inwestycji w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji
w Urzędzie Gminy Szemud
Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie dokonano wyboru z powodu niespełnienia przez kandydatów niezbędnych wymagań konkursowych.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud 24.04.2014r.


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
INSPEKTOR DS. INWESTYCJI W REFERACIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
URZĘDU GMINY SZEMUD

 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: inżynieria środowiska lub budownictwo,
g) ważne uprawnienia budowlane do kierowania i projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
h) umiejętność obsługi programów do kosztorysowania (NORMA),
i) umiejętność obsługi programów do projektowania (AutoCAD),
j) co najmniej trzyletni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych; orientacja w przepisach: kodeks postępowania administracyjnego,
b) umiejętność rozumienia i interpretacji obowiązujących przepisów,
c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i biurowych programów komputerowych,
d) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność,
e) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego,
b) przygotowywanie oraz realizację prac związanych ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i realizacją projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
c) wykonywanie kosztorysów w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
d) opracowywanie wytycznych i opinii dotyczących zagadnień z zakresu inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
e) opracowywanie opinii dotyczących spraw związanych z prowadzoną polityką wodociągowo-kanalizacyjną gminy Szemud,
f) kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie wodno-kanalizacyjnym,
g) przygotowywanie przetargów publicznych z zakresu zadań inwestycyjnych,
h) przygotowanie i kompletowanie materiałów wejściowych, udział w odbiorach oraz pracach terenowych,
i) opracowywanie zleconych tematów w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
j) przygotowywanie, sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji,
k) bieżąca analiza ponoszonych kosztów i ich zgodności z założonym budżetem,
l) kompletowanie dokumentacji celem przekazania do archiwum;
m) archiwizacja danych dokumentów w formie cyfrowej.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 17.04.2014r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. inwestycji w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 07.04.2014r.


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko
Inspektora ds. inwestycji w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji
w Urzędzie Gminy Szemud
Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie dokonano wyboru z powodu braku ofert.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud 03.04.2014r.


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

architekta w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

w Urzędzie Gminy Szemud

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zmianami) Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku zakończenia procedury na stanowisko architekta w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej została wybrana

Pani Agata Jabłońska – Gibas
zamieszkała w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Agata Jabłońska – Gibas spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Z testu i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała łącznie 50 punkty na 70 możliwych.

/ – / Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud
Szemud, dnia 31.03.2014r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

inspektora do spraw kadr i płac w Referacie Finansów i Księgowości

w Urzędzie Gminy Szemud

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zmianami) Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku zakończenia procedury na stanowisko inspektora do spraw kadr i płac w Referacie Finansów i Księgowości została wybrana

Pani Ilona Kustusz
zamieszkała w Gościcinie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Ilona Kustusz spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
Z testu i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała łącznie 42 punkty na 70 możliwych.

/ – / Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud
Szemud, dnia 26.03.2014r.


2014-03-13-15-32-00_1_29116


Zarządzenie w sprawie II konkursu dla organizacji pozarządowych


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia I konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2014


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Szemud

z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., na obszarze gminy Szemud na miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych wyznacza się słupy ogłoszeniowe w poszczególnych sołectwach gminy.

Wójt Gminy Szemud

/ – / Ryszard Kalkowski


Kwalifikacja wojskowa
dla mieszkańców Gminy Szemud

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. , na terenie województwa pomorskiego w okresie od 3 lutego do 30 kwietnia 2014 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1995 r.
Szczegółowa informacja poniżej.

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Gminy Szemud


 


2014-03-11-13-35-39_1_82253


2014-03-11-13-39-52_1_26486


 

2014-03-10-15-24-54_1_65808


 

2014-03-10-13-53-44_1_46962


 

WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

ARCHITEKTA W REFERACIE GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
URZĘDU GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budownictwo,
g) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,
h) doświadczenie zawodowe – minimum 6 miesięcy współpracy z JST,
i) wpis na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów,
j) umiejętność obsługi programów do projektowania (AutoCAD, CorelDRAW) oraz znajomość obsługi programów pakietu biurowego.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustaw: Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o gospodarce nieruchomościami, o ochronie przyrody, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prawo ochrony środowiska, orientacja w przepisach,
b) umiejętność rozumienia i interpretacji obowiązujących przepisów,
c) znajomość terenu Gminy Szemud,
d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i biurowych programów komputerowych,
e) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność,
f) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem oraz wykonaniem dokumentacji fotograficznej, przygotowaniem analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla decyzji o warunkach zabudowy oraz przygotowaniem projektu decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Szemud. Prowadzenie procedur związanych z planowaniem.
b) kompletowanie dokumentacji celem przekazania do archiwum;
c) archiwizacja danych dokumentów w formie cyfrowej.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie z izb,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
f) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
g) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
h) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
j) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 17.03.2014r. do godziny 17.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – architekt w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 7.03.2014r.


2014-03-03-15-24-09_1_44984


 

WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
INSPEKTOR DS. INWESTYCJI W REFERACIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
URZĘDU GMINY SZEMUD

wysokość zatrudnienia – do pół etatu
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: inżynieria środowiska lub budownictwo,
g) ważne uprawnienia budowlane do kierowania i projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
h) umiejętność obsługi programów do kosztorysowania (NORMA),
i) umiejętność obsługi programów do projektowania (AutoCAD),
j) co najmniej trzyletni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych; orientacja w przepisach: kodeks postępowania administracyjnego,
b) umiejętność rozumienia i interpretacji obowiązujących przepisów,
c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i biurowych programów komputerowych,
d) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność,
e) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego,
b) przygotowywanie oraz realizację prac związanych ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i realizacją projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
c) wykonywanie kosztorysów w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
d) opracowywanie wytycznych i opinii dotyczących zagadnień z zakresu inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
e) opracowywanie opinii dotyczących spraw związanych z prowadzoną polityką wodociągowo-kanalizacyjną gminy Szemud,
f) kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie wodno-kanalizacyjnym,
g) przygotowywanie przetargów publicznych z zakresu zadań inwestycyjnych,
h) przygotowanie i kompletowanie materiałów wejściowych, udział w odbiorach oraz pracach terenowych,
i) opracowywanie zleconych tematów w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
j) przygotowywanie, sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji,
k) bieżąca analiza ponoszonych kosztów i ich zgodności z założonym budżetem,
l) kompletowanie dokumentacji celem przekazania do archiwum;
m) archiwizacja danych dokumentów w formie cyfrowej.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 10.03.2014r. do godziny 17.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. inwestycji w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 26.02.2014r.


2014-03-12-10-58-26_1_72531 (1)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2014r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko
Inspektora ds. inwestycji w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji
w Urzędzie Gminy Szemud
Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie dokonano wyboru z powodu niespełnienia przez kandydata niezbędnych wymagań konkursowych.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud 26.02.2014r.


WÓJT GMINY SZEMUD
działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity –Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami)
ogłasza sprzedaż autobusu marki JELCZ LO90M/S w cenie złomowej

Cena proponowana netto – 5.365,85 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 85/100).

Szczegóły ogłoszenia zawarte zostały w załączniku- Zarządzenie w sprawie sprzedaży autobusu w cenie złomowej

arządzenie w sprawie sprzedaży autobusu w cenie złomowej


2013-11-15-15-21-49_1_85039Informacja o sporządzeniu wykazu – Swendrowski Kot Wenta – 623-2014


W najbliższym czasie Urząd Gminy w Szemudzie planuje opracowanie nowej mapy gminy Szemud, w związku z tym prosimy mieszkańców gminy i właścicieli nieruchomości o zgłoszenie potrzeby nadania nowych nazw ulic w poszczególnych miejscowościach w terminie do 27 lutego br.
Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej pod nr tel. 58 676 44 38, bud. A pok. nr 2.
Poniżej zamieszczono druk wniosku i opinii Sołectwa do pobrania.

Opinia Rady Sołeckiej

Wniosek o nadanie nazwy ulicy


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
INSPEKTOR DS. INWESTYCJI W REFERACIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
URZĘDU GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: inżynieria środowiska lub budownictwo,
g) ważne uprawnienia budowlane do kierowania i projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
h) umiejętność obsługi programów do kosztorysowania (NORMA),
i) umiejętność obsługi programów do projektowania (AutoCAD),
j) co najmniej trzyletni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych; orientacja w przepisach: kodeks postępowania administracyjnego,
b) umiejętność rozumienia i interpretacji obowiązujących przepisów,
c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i biurowych programów komputerowych,
d) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność,
e) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego,
b) przygotowywanie oraz realizację prac związanych ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i realizacją projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
c) wykonywanie kosztorysów w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
d) opracowywanie wytycznych i opinii dotyczących zagadnień z zakresu inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
e) opracowywanie opinii dotyczących spraw związanych z prowadzoną polityką wodociągowo-kanalizacyjną gminy Szemud,
f) kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie wodno-kanalizacyjnym,
g) przygotowywanie przetargów publicznych z zakresu zadań inwestycyjnych,
h) przygotowanie i kompletowanie materiałów wejściowych, udział w odbiorach oraz pracach terenowych,
i) opracowywanie zleconych tematów w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
j) przygotowywanie, sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji,
k) bieżąca analiza ponoszonych kosztów i ich zgodności z założonym budżetem,
l) kompletowanie dokumentacji celem przekazania do archiwum;
m) archiwizacja danych dokumentów w formie cyfrowej.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 25.02.2014r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. inwestycji w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 14.02.2014r.


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko
Inspektora ds. inwestycji w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji
w Urzędzie Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie dokonano wyboru z powodu niespełnienia przez kandydata niezbędnych wymagań konkursowych.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud 14.02.2014r.

WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

INSPEKTOR DS. KADR I PŁAC W REFERACIE FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI
URZĘDU GMINY W SZEMUDZIE
W WYMIARZE – PEŁNY ETAT

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
g) co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych i/lub naliczania płac,
h) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakiet MS Office),
i) umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS, w tym znajomość obsługi programu PŁATNIK,
j) biegła znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej, w tym znajomość przepisów prawa: Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) kursy i szkolenia z zakresu kadr i płac,
b) umiejętność wyszukiwania, rozumienia i interpretacji przepisów prawa,
c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
d) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność, skrupulatność, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
e) umiejętność pracy w zespole,
f) chęć pogłębiania wiedzy,
g) umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) prowadzenie akt osobowych pracowników i innej dokumentacji z zakresu kadr i płac,
b) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (w tym m.in. sporządzanie umów o pracę, sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników),
c) ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (plany urlopowe, ekwiwalenty za urlop) oraz rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych itp.,
d) współpraca z PUP i GOPS w zakresie organizacji robót publicznych, staży, przygotowania zawodowego,
e) prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich,
f) prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
g) prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin), raportów dla pracowników, sprawy związane z ustaleniem kapitału początkowego,
h) naliczanie wynagrodzeń (z tytułu umów o pracę, zlecenie i o dzieło), w tym prowadzenie zagadnień związanych z rozliczaniem nadgodzin,
i) prowadzenie rejestru zawartych umów zlecenia i o dzieło,
j) współpracowanie i udzielenie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków i renty i emerytury do właściwego organu,
k) sporządzanie sprawozdań (w tym statystycznych) z zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,
l) sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych i PFRON w zakresie zajmowanego stanowiska,
m) przygotowywanie dyspozycji przelewów wynagrodzeń, składek i należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego oraz pozostałych potrąceń z list płac,
n) sporządzanie zestawień zbiorczych, będących podstawą do ujęcia stosownych zapisów dotyczących wynagrodzeń w księgach rachunkowych urzędu,
o) okresowa analiza funduszu płac,
p) kompletowanie dokumentacji celem przekazania do archiwum,
q) obsługa płatności bezgotówkowych na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 17.02.2014 do godziny 17.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. kadr i płac w Referacie Finansów i Księgowości”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 05.02.2014 r.


s_2014-02-05-14-31-28_1_25453


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

INSPEKTOR DS. INWESTYCJI W REFERACIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
URZĘDU GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: inżynieria środowiska lub budownictwo,
g) ważne uprawnienia budowlane do kierowania i projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
h) umiejętność obsługi programów do kosztorysowania (NORMA),
i) umiejętność obsługi programów do projektowania (AutoCAD),
j) co najmniej trzyletni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych; orientacja w przepisach: kodeks postępowania administracyjnego,
b) umiejętność rozumienia i interpretacji obowiązujących przepisów,
c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i biurowych programów komputerowych,
d) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność,
e) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego,
b) przygotowywanie oraz realizację prac związanych ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i realizacją projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
c) wykonywanie kosztorysów w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
d) opracowywanie wytycznych i opinii dotyczących zagadnień z zakresu inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
e) opracowywanie opinii dotyczących spraw związanych z prowadzoną polityką wodociągowo-kanalizacyjną gminy Szemud,
f) kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie wodno-kanalizacyjnym,
g) przygotowywanie przetargów publicznych z zakresu zadań inwestycyjnych,
h) przygotowanie i kompletowanie materiałów wejściowych, udział w odbiorach oraz pracach terenowych,
i) opracowywanie zleconych tematów w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę Szemud,
j) przygotowywanie, sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji,
k) bieżąca analiza ponoszonych kosztów i ich zgodności z założonym budżetem,
l) kompletowanie dokumentacji celem przekazania do archiwum;
m) archiwizacja danych dokumentów w formie cyfrowej.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 12.02.2014r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. inwestycji w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 31.01.2014r.


2014-01-29-15-32-32_1_88232


2014-01-31-13-58-18_1_04407


2014-01-28-10-54-32_1_15187 2014-01-28-10-55-17_1_21654

Tre-ć obydwu obwieszczeń


 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szemud
dla obszaru całej Gminy Szemud

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Szemud Uchwały nr XLIX/483/2013 z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie przystąpienia do zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud dot. obszaru całej Gminy Szemud.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13 w terminie do dnia 28.02.2014

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Szemud
/-/ Ryszard Kalkowski


2014-01-22-14-41-10_1_68067


WÓJT GMINY SZEMUD
ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2014

 

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 Nr 234, poz.1536).

Rodzaj i zakres zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:
Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych I konkursem w 2014 roku wynosi 138.000,00 zł, w tym na zadania z zakresu:
• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 80.000,00 zł
• Rehabilitacji zdrowotnej i społecznej – 35.000,00 zł
• Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 23.000,00 zł

Oferty na realizację zadań publicznych rozpatrywane są w rozdziałach zgodnych z klasyfikacją budżetową, wg poniższego przyporządkowania:
Lp. Nazwa zadania / Przyporządkowanie zgodnie z klasyfikacją budżetową
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu / Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym / Rehabilitacja zdrowotna i społeczna
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych / Rehabilitacja zdrowotna i społeczna
4. Ochrona i promocja zdrowia / Rehabilitacja zdrowotna i społeczna
5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym / Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Terminy i warunki składania ofert.
1. Oferty należy składać na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra i Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25). Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Gminy Szemud przy ul. Kartuskiej 13 w Szemudzie oraz na stronie internetowej: www.bip.szemud.pl w zakładce Komunikaty i informacje.
2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2014r. w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie (pok. nr 7) ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.
3. O złożeniu oferty decyduje data wpływu wniosku lub data stempla pocztowego.
4. Wnioski ofert zawierające niżej wskazane błędy formalne, zgodnie z Programem Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok nie będą rozpatrywane:
a) oferty złożone na niewłaściwym formularzu;
b) oferty złożone przez podmiot nieuprawniony;
c) oferty wypełnione w sposób nieczytelny (uniemożliwiający przeczytanie);
d) oferty niekompletnie wypełnione;
e) oferty zawierające błędny termin realizacji zadania – inny niż podano w ogłoszeniu konkursowym;
5. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.
7. Organizacja, która składa kilka ofert powinna złożyć każdą ofertę odrębnie.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Przed złożeniem oferty pracownicy Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Wejherowskiej 34, 84-217 Szemud mogą udzielić stosownych wyjaśnień na pytania oferenta, dotyczące zadań konkursowych oraz wymogów formalnych, natomiast w Referacie Finansów i Księgowości można zasięgnąć informacji- pod względem rachunkowym.

Wymagana dokumentacja
1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
Pouczenie:
1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
3. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
5. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.

2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów.).

Szczegóły zawarte zostały w załączonym pliku – Zarządzenie o konkursie NGO 2014.

Wzór formularza oferty

Zarzadzenie Wójta o konkursie


2014-01-22-14-41-10_1_68067


 

2014-01-22-14-41-10_1_68067

Pełna treść Zarządzenia


 

2014-01-22-14-41-10_1_68067


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko
Kierownika Referatu Gospodarki Odpadami
w Urzędzie Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie dokonano wyboru z powodu niespełnienia przez żadnego z kandydatów niezbędnych wymagań konkursowych.

p. o. Wójta Gminy
/-/ Krzysztof Brzezicki

Szemud 07.05.2013r.