Ogłoszenie


 

1

Ogłoszenie 001


 

2

 


Wójt Gminy Szemud
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż samochodu

Dane pojazdu:

Typ-model:   Mercedes-Benz Sprinter 5.0.t
Nr rejestracyjny:  GWE 9H44
Rok produkcji:  2005
Pojemność silnika/Moc:  2151 cm/ 95 kW (129 KM)
Numer identyfikacyjny (VIN):  WDB904663IR874376
Data pierwszej rejestracji: 07.12.2005r.
Przebieg w km: 508.340 km
Rodzaj nadwozia: 4-drzwiowy (liczba miejsc siedzących: 17)

Cena wywoławcza: 35.300,00 zł  (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych 00/100)

Opis przedmiotu przetargu:
Samochód marki Mercedes-Benz Sprinter 5.0t w pełni sprawny technicznie. Dotychczas wykorzystywany do przewozu osób (4-drzwiowy, 17 osob.). Liczba osi 2, napęd przedni (4+2), skrzynia biegów manualna.

 1. Przetarg odbędzie się dnia 30 grudnia 2015r. o godzinie 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie (bud. B, sala narad), ul. Kartuska 13, 84–217 Szemud.
 2. Wadium – w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 1.765,00 zł. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.

Wadium należy wpłacić na konto Gminy Szemud – Bank Rumia Spółdzielczy nr 57 8351 0003 0000 0228 2000 0050 w terminie do 29.12.2015r., z tym że środki pieniężne winny wpłynąć najpóźniej na wskazane konto bankowe w dniu 30.12.2015r. do godz. 8.30 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Szemudzie do dnia 30.12.2015r. do godz. 8.30. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 1. Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu jest zobowiązany w terminie 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy Szemud.
 4. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia, Wójt Gminy Szemud odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada.
 5. Sprzedaż samochodu podlega zwolnieniu od podatku VAT.
 6. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, budynek B, pokój nr 20 lub telefonicznie (58) 676-44-47.
 7. Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 8. Wójt Gminy Szemud zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 9. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

/ – / Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud


 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Szemud o naborze na wolne stanowisko pracy:
konserwator

Wymiar etatu: pełen etat, praca w ruchu ciągłym,
Główne obowiązki:
Prowadzenie prac konserwacyjnych urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnej, usuwanie usterek, montaż urządzeń pracujących w oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków, sprawdzanie skuteczności oczyszczania, konserwacja urządzeń sterowniczych oczyszczalni ścieków.
Wymagania obowiązkowe:
1. Obywatelstwo: polskie,
2. Wykształcenie: zawodowe, mile widziane średnie techniczne,
3. Pożądany profil (specjalność): hydrauliczna, mechaniczna lub pokrewne,
4. Posiadanie prawo jazdy (kat. B),
5. Podstawową znajomość obsługi komputera,
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8. Niekaralność za przestępstwa umyślne,
9. Nieposzlakowana opinia,
10. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, rzetelność, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe):

1. Uprawnienia elektroenergetyczne potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typ E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji:
– urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
– urządzenie, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
– zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
– sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
– aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji,
– Mile widziane doświadczenie zawodowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1. Podanie o pracę – list motywacyjny,
2. Życiorys-curriculum vitae,
3. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
4. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5. Kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy,
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2012r. Nr 101. poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008r. O pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2008r. Nr 223. poz. 1458 z póź.zm.)”
7. Oświadczenie o niekaralności,
Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 15-go stycznia 2016
Uwagi:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Szemud – Szemud ul. Kartuska 13 w godz. pon. 07.30-17.00, wt.-czw. 07.30-15.30, pt. 07.30-14.00) lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko konserwator” na adres: Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Szemud po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

/ – / Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud


Wójt Gminy Szemud działając w oparciu o art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj., Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), przekazuje do publicznej wiadomości ofertę złożoną w trybie pozakonkursowym przez Uczniowski Klub Sportowy DRAGON BOJANO na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „ ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ 25 PLUS”.

Uprzejmie informujemy, że w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty można zgłaszać uwagi do oferty.
Przedłożoną ofertę zamieszczamy poniżej.

Iwona Curlej-Paszke
Oferta UKS Dragon Bojano


2015-12-07-14-30-06_1_07610


 

HARMONOGRAM SPISU STANU WODOMIERZY W GRUDNIU 2015 R.

Informujemy mieszkańców Gminy Szemud, że w grudniu 2015 r. pracownicy Urzędu Gminy w Szemudzie (poborcy) będą dokonywali spisu stanu wodomierzy w następujących miejscowościach:
1) Jeleńska Huta
2) Kielno
3) Łebieńska Huta
4) Łebno
5) Szemudzka Huta
6) Warzno
7) Zęblewo

Poborcy legitymują się stosownymi upoważnieniami i posiadają legitymacje służbowe, które mają obowiązek okazać przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Poborcy mają prawo do:
a) dokonywania odczytu wskazań wodomierzy,
b) wystawiania faktur za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków,
c) poboru opłat wynikających z wystawionych faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.,
d) okresowego sprawdzania stanu liczników odbiorców wody korzystających z usługi e-BOK.

Dokonywanie odczytów wodomierzy odbywać się będzie zazwyczaj w godzinach od 8.00 do 17.00 w dniach od poniedziałku do soboty. W przypadkach, gdy poborca nie zastanie właściciela nieruchomości w w/w wskazanych godzinach, odczyt może się odbyć także w godzinach wieczornych (do godz. 20.00).
Wobec powyższego proszę o udzielenie pomocy naszym pracownikom podczas kontaktu służbowego z Państwem, tj. udostępnienie pomieszczenia w którym znajduje się wodomierz, wskazanie urządzenia itp.

Wójt Gminy Szemud
Ryszard Kalkowski


Zarządzenie Nr 236/IV/2015 Wójta Gminy Szemud z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zarządzenie nr 236 IV 2015 rozpatrzenie uwag
W celu pobrania zarządzenia zaleca się skorzystanie z przeglądarek internetowych: Chrome, Opera lub Internet Explorer.


Zarządzenie Nr 546/III/2013
Wójta Gminy Szemud z dnia 18 wrzesień 2013r.
w sprawie ustalenia jednolitych zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Szemud od inwestorów – osób fizycznych i prawnych nowobudowanych urządzeń przesyłowych (sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ) wybudowanych z ich środków własnych, których budowa nie została przewidziana w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Szemud.

Zarzšdzenie Wójta (pełny tekst


WÓJT GMINY SZEMUD
ogłasza
nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska
w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu
Podinspektor ds. ochrony środowiska– pełny etat.
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Szemud.

2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
d) nieposzlakowana opinia
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
f) posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie wyższe (preferowane ochrona środowiska),
g) wymagany staż pracy min. 3 lata /preferowane w administracji publicznej/,
h) obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office, obsługa Internetu.
i) znajomość oraz podstawowe umiejętności stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o samorządzie terytorialnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o ochronie przyrody, prawo wodne, ustawa o odpadach.

3. Wymagania dodatkowe :
a) ukończenie kursów, szkoleń, itp. z zakresu ochrony środowiska a w szczególności ocen oddziaływania na środowisko, zagadnień dotyczących zadań gminnych w ochronie środowiska, prawa wodnego, form ochrony przyrody – w tym Sieci Natura 2000, prawa odpadowego, utrzymania porządku i czystości w gminach
b) ukończenie studiów podyplomowych, których tematyka obejmuje zagadnienia wymienione w lit. a
c) wysoka kultura osobista
a) odporność na stres
b) zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole
c) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność
d) mile widziane opinie i referencje w poprzednich miejsc pracy
e) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności lub wykształcenie.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
realizacja zadań związanych z ochroną środowiska,
Szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

5. Wykaz wymaganych dokumentów:
a) list motywacyjny
b) życiorys (CV)
c) kwestionariusz osobowy z fotografią
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
e) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (zatrudnienie)
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoba wybrana w naborze zobowiązana będzie do przedłożenia w ciągu jednego miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
g) oświadczenie o posiadaniu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (osoba wybrana w naborze zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska
h) oświadczenie o posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
i) kserokopia dowodu osobistego.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Szemud lub przesłać pocztą na adres :
Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
do dnia 20.11.2015 r. do godz.14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko: podinspektor ds. ochrony środowiska”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie 20.11.2015 r. nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud (www.bip.szemud.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmian.), oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r poz. 1202 z późn. zmianami)”.

2015-11-06-10-52-23_1_37281

Wójt Gminy Szemud
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu

Dane pojazdu:
Typ-model: FIAT Ducato 11 2.3 JTD Kat. 2.9t (przeszklony)
Nr rejestracyjny: GWE 40KK
Rok produkcji: 2002
Pojemność silnika/Moc: 2286 cm3 / 81 kW (110 KM)
Numer identyfikacyjny (VIN): ZFA24400007060562
Data pierwszej rejestracji: 03.03.2003r.
Przebieg w km: 490370 km
Rodzaj nadwozia: furgon 4-drzwiowy

Cena wywoławcza: 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

Opis przedmiotu przetargu:
Samochód marki FIAT Ducato sprawny technicznie. Dotychczas wykorzystywany do przewozu osób (furgon 4-drzwiowy 3+5 osob.). Ładowność 1080kg, liczba osi 2, napęd przedni (4+2), skrzynia biegów manualna. Wymiary: długość 4749 mm, szerokość 2024 mm, wysokość 2150 mm.

1. Przetarg odbędzie się dnia 23.11.2015r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie (sala narad), ul. Kartuska 13, 84–217 Szemud.
2. Wadium – w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 225 zł. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.
Wadium należy wpłacić na konto Gminy Szemud – Bank Rumia Spółdzielczy nr 57 8351 0003 0000 0228 2000 0050 w terminie do 20.11.2015r., z tym że środki pieniężne winny wpłynąć najpóźniej na wskazane konto bankowe w dniu 23.11.2015r. do godz. 8.30 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Szemudzie do dnia 23.11.2015r. do godz. 11.00. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
3. Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości – 100,00 zł (słownie: sto złotych).
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu jest zobowiązany w terminie 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy Szemud.
6. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia, Wójt Gminy Szemud odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada.
7. Sprzedaż samochodu podlega zwolnieniu od podatku VAT.
8. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, budynek B, pokój nr 20 lub telefonicznie (58) 676-44-47.
9. Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
10. Wójt Gminy Szemud zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
11. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.


 

2015-10-29-14-43-49_1_31433

2015-10-22-12-39-24_19_80167

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Szemud

 


2015-10-20-15-11-59_1_99500

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (projekt)2015-10-19-11-39-13_1_65140

2015-10-19-11-38-21_1_70876


 

2015-10-16-11-26-48_1_52846


 

WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
POBORCY NALEŻNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI W REFERACIE FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI
URZĘDU GMINY W SZEMUDZIE
W WYMIARZE – PEŁNY ETAT

1. Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku
wykształcenie średnie
bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakiet MS Office),

2. Wymagania dodatkowe:
umiejętność obsługi urządzeń biurowych ,
obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność, skrupulatność, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
posiadanie prawa jazdy kategorii B

3. Zakres wykonywanych zadań:
Terminowe i prawidłowe rozliczanie odbiorców mediów: z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków z terenu Gminy Szemud z Urzędem Gminy w Szemudzie, w tym:
Odczytywanie wskazań licznika /wodomierza/ zużycia wody i odprowadzanych ścieków przez odbiorców w miejscu ich zamieszkania (siedziby),
Naliczanie opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat,
Wydruk faktury VAT przy pomocy zestawu inkasenckiego oraz dostarczenie jej odbiorcy,
Pobór opłaty wynikającej z faktury od odbiorcy zainteresowanego bezpośrednim dokonaniem wpłaty w formie gotówkowej do rąk poborcy,
Wpłata na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Szemudzie pobranej od odbiorców usług gotówki,
Terminowe rozliczanie pobranych od odbiorców wpłat oraz wystawionych faktur z pracownikiem Referatu Finansów i Księgowości,
Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Szemudzie związanych z rozliczaniem odbiorców mediów (np. pośredniczenie w dostarczaniu umów na usługi dostarczania wody i zrzutu ścieków, itp.)
Informowanie kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej o wszelkich zgłoszeniach uszkodzeń wodomierzy oraz wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z poborem wody i zrzutem ścieków do kanalizacji gminnej.

4. Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 19 października 2015 do godziny 17.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – poborca należności za wodę i ścieki w Referacie Finansów i Księgowości”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze (brak wymaganych wyżej wskazanych dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty). Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 08.10.2015 r.


Nabór na stanowisko urzędnicze
inspektora ds. ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy Szemud

1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu
Stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska – pełny etat.
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Szemud.

2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
d) nieposzlakowana opinia
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
f) posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie wyższe (preferowane ochrona środowiska),
g) wymagany staż pracy min. 5 lat na stanowisku w administracji publicznej, w tym 3 lata na stanowisku związanym z ochroną środowiska, gospodarką wodną oraz zadaniami z zakresu leśnictwa
h) obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office, obsługa Internetu.
i) znajomość oraz podstawowe umiejętności stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o samorządzie terytorialnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o ochronie przyrody, prawo wodne, ustawa o odpadach.

3. Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):
a) ukończenie kursów, szkoleń, itp. z zakresu ochrony środowiska a w szczególności ocen oddziaływania na środowisko, zagadnień dotyczących zadań gminnych w ochronie środowiska, prawa wodnego, form ochrony przyrody – w tym Sieci Natura 2000, prawa odpadowego, utrzymania porządku i czystości w gminach
b) ukończenie studiów podyplomowych, których tematyka obejmuje zagadnienia wymienione w lit. a
c) wysoka kultura osobista
a) odporność na stres
b) zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole
c) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność
d) mile widziane opinie i referencje w poprzednich miejsc pracy
e) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności lub wykształcenie.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
realizacja zadań związanych z ochroną środowiska, leśnictwem i melioracją
Szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

5. Wykaz wymaganych dokumentów:
a) list motywacyjny
b) życiorys (CV)
c) kwestionariusz osobowy z fotografią
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
e) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (zatrudnienie)
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoba wybrana w naborze zobowiązana będzie do przedłożenia w ciągu jednego miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
g) oświadczenie o posiadaniu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (osoba wybrana w naborze zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska
h) oświadczenie o posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
i) kserokopia dowodu osobistego.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Szemud lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 30.10.2015 r. do godz.14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie 30.10.2015 r. nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud (www.bip.szemud.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmian.), oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r poz. 1202 z późn. zmianami)”.

Szemud, 07.10.2015r.
Wójt Gminy Szemud
/ – / Ryszard Kalkowski


Projekt Studium ponownie wyłożony do wglądu
Po uwzględnieniu części uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu wiosną br. naniesieniu zmian oraz po przeprowadzeniu uzgodnień i opinii w niezbędnym zakresie, w dniu 23.09.2015 został ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud.
Z częścią tekstową Studium i prognozą oddziaływania na środowisko można się zapoznać pod adresem: http://www.bip.szemud.pl/index.php?kate=4&men1=160&menu=160.
Natomiast Rysunki Uwarunkowań i Kierunków dostępne są na stronie www.szemud.e-geoportal.pl/mpzp.
Ponadto Rysunek Studium zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń nr 2 Urzędu Gminy Szemud (obok pokoju nr 7). Niezbędnych informacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (pok. 2 i 7) tel. 58 676 44 42.
Uwagi do studium można wnosić do dnia 13 listopada 2015 r. na formularzu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej

(http://www.bip.szemud.pl/download.php?file=2015-04-01-13-18-50_19_29495.pdf&name=Formularz wniosku do wyłożoneg).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie ul. Szkolna 4A, w dniu 12 października 2015 r. o godz. 14.00.

Rafał Gruba
Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

2015-09-17-11-50-28_1_65940


Zarządzenie nr 183/2015
Wójta Gminy Szemud
z dnia 15 września 2015 roku.

w sprawie wyznaczenia punktu do głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szemud dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. Z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/88/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 2167)

zarządza się co następuje:

§ 1

Wyznacza się Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13 84 -217 Szemud jako punkt do glosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szemud dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016 .

§ 2

Konsultacjom społecznym poddane zostaną pozytywnie zweryfikowane zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego, których lista zostanie ogłoszona do dnia 20 września 2105 r.

§ 3

1. Prawo udziału w konsultacjach ma każdy mieszkaniec Gminy, który do 30.09.2015 r. ukończył 16 lat.
2. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od 1 do 15 października 2015 r.
3. Głosowanie jest tajne.
4. Głosować można osobiście i tylko jeden raz.
5. Wydanie karty do głosowania następuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu na spisie osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych.
6. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego zadania z listy o której mowa w § 2.

§ 4

Do realizacji zostaną przeznaczone projekty zadań, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2016 r. tj. nie więcej niż 100 . 000 zł.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy Szemud.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Szemud
/ – / Ryszard Kalkowski


2015-09-14-08-21-15_1_67258


Wójt Gminy Szemud działając w oparciu o art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj., Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), przekazuje do publicznej wiadomości ofertę złożoną w trybie pozakonkursowym przez Kaszubski Klub Sportowy w Koleczkowie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Rozwój dyscyplin sportowych w oparciu o potrzeby mieszkańców wsi Koleczkowo i Gminy Szemud podczas obchodów 600-lecia wsi Koleczkowo”.

Uprzejmie informuję, że w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty można zgłaszać uwagi do oferty.

W załączeniu oferta.

Rozwój dyscyplin spotowych w oparciu o potrzeby mieszkańców wsi Koleczkowo i Gminy Szemud podczas obchodów 600-lecia wsi Koleczkowo

 


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
INFORMATYK – ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ASI)
W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie minimum średnie o kierunku: informatyka lub elektronika,
g) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku informatyka lub elektronika,
h) doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi w administracji publicznej,
i) doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi, w tym zarządzanie sieciami komputerowymi i ochroną danych oraz doświadczenie w pracy z systemami automatyki przemysłowej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość przepisów z zakresu:
– ochrony danych osobowych w systemach informatycznych,
– minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
b) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
1) pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych i realizacja zadań w tym zakresie, wynikających z wewnętrznych procedur Urzędu, w tym administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych oraz danych osobowych;
2) administrowanie siecią komputerową i systemami teleinformatycznymi oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym zabezpieczanie danych przed utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem;
3) utrzymywanie w pełnej sprawności i serwisowanie istniejącej infrastruktury informatycznej i telefonicznej, w tym bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego i telefonicznego oraz usuwanie usterek i awarii;
4) aktualizowanie istniejących systemów i programów, w tym programów kasowych i płacowo-księgowych, programu Płatnik, systemu budżetowego Bestia, systemu kancelaryjnego, programu do obsługi gospodarki odpadami, systemów i ewidencji centralnych oraz rozwiązywanie bieżących problemów z ich funkcjonowaniem;
5) realizacja zadań z zakresu elektroniki i automatyki przemysłowej w obiektach komunalnych, w szczególności w oczyszczalniach, przepompowniach i hydroforniach oraz w infrastrukturze oświetleniowej;
6) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz rozliczenia księgowo-finansowe w tym zakresie;
7) udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej i komisji likwidacyjnej w zakresie księgowania, ujmowania na stan, likwidacji i utylizacji sprzętu elektronicznego oraz prowadzenie aktualnego wykazu sprzętu i infrastruktury elektronicznej;
8) planowanie i wdrażanie nowoczesnych technik informatycznych, teleinformatycznych i elektronicznych;
9) szkolenie pracowników z zakresu obsługi programów komputerowych stosowanych i wdrażanych w Urzędzie.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu – Biuro Obsługi lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 11.09.2015r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Informatyk – Administrator Systemów Informatycznych”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy Szemud
/ – / Ryszard Kalkowski
Szemud, 01.09.2015r.


2015-08-28-10-53-41_1_74586


2015-09-16-11-22-53_1_95094


 

Powierzenie stanowiska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie


 

Wójt Gminy Szemud działając w oparciu o art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj., Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), przekazuje do publicznej wiadomości ofertę złożoną w trybie pozakonkursowym przez Ludowy Zespół Sportowy w Bojanie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Międzyregionalnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Szemud”.


 

Organizacja Międzyregionalnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Szemud


 

Zatwierdzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie


 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015 R.

„WYPRAWKA SZKOLNA”

Informacja

Zarządzenie Nr 143/IV/2015 Wójta Gminy Szemud z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie terminów wykonania rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”


Inicjatywa lokalna oraz budżet obywatelski
– nowe instrumenty
współpracy finansowej gminy z mieszkańcami

W dniu 25 czerwca br. Rada Gminy Szemud podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Uchwała nr IX/87/2015) oraz uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016 (Uchwała nr IX/88/2015)

Projekty ww. uchwał zostały wypracowane w ramach udziału gminy w projekcie „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” współfinansowanego ze środków UE oraz skonsultowane z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy.

Podstawą inicjatywy lokalnej jest złożenie przez mieszkańców (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej) do gminy wniosku o wsparcie realizacji zadania publicznego.
W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane projekty:
 o charakterze nie inwestycyjnym – wydarzenia jednorazowe (np. festyn) czy cykliczne (np. cykl ciekawych zajęć sportowych czy kulturalnych)
 o charakterze inwestycyjnym tzw. „twardym”pozwalającym na stworzenie czegoś trwałego (np. budowa placu zabaw, parkingu, chodnika itp.)
Opracowano oddzielny tryb realizacji projektów o charakterze inwestycyjnym i o charakterze nie inwestycyjnym.
Mieszkańcy lub organizacje pozarządowe wnioskujący o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej muszą posiadać tzw. wkład własny (np. własne środki finansowe na pokrycie części wydatków, własna pracę itp.)

Mechanizm budżetu obywatelskiego polega na wydzieleniu w budżecie gminy określonej puli środków na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców. W ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016 w budżecie gminy Szemud planuje się przeznaczyć 100. 000 zł. Uchwała określa sposób w jaki mieszkańcy mogą zgłaszać projekty, które mają być realizowane w ramach tego budżetu oraz sposób ich weryfikacji i wyboru.
Zgodnie z harmonogramem projekty zadań, które mogą być realizowane w ramach tego budżetu można składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie od 3 do 31 sierpnia 2015 r.

Poniżej zostały zamieszczone przedmiotowe uchwały wraz z załącznikami (wzory wniosków, oświadczeń, wzór karty do głosowania, harmonogram konsultacji itp.) w których znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania projektów w ramach ww. mechanizmów współpracy.

Barbara Rzeszewicz


Formularz wniosku o realizację zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym w ramach inicjatywy lokalnej

Formularz zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego

Harmonogram konsultacji – budżet obywatelski

Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym w ramach inicjatywy lokalnej

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego o charakterze nie inwestycyjnym w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała nr IX / 87 / 2015 Rady Gminy Szemud

Uchwała nr IX / 88 / 2015 Rady Gminy Szemud

Wzór karty do głosowania – budżet obywatelski


Uprzejmie informujemy, że Wójt Gminy Szemud ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie – szczegóły w załączniku.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie


2015-07-03-08-21-36_27_18596

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud nr 134 IV 2015
2015-06-24-09-53-27_17_80012

2015-06-19-09-06-00_1_02653


 

2015-06-09-09-44-36_1_88972


 

2015-06-08-13-48-19_1_91084 2015-06-16-14-41-44_1_66616


 

2015-06-03-14-32-55_19_73762


 

WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

INFORMATYK – ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ASI)
W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie minimum średnie o kierunku: informatyka lub elektronika,
g) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku informatyka lub elektronika,
h) doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi w administracji publicznej,
i) doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi, w tym zarządzanie sieciami komputerowymi i ochroną danych oraz doświadczenie w pracy z systemami automatyki przemysłowej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość przepisów z zakresu:
– ochrony danych osobowych w systemach informatycznych,
– minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
b) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
1) pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych i realizacja zadań w tym zakresie, wynikających z wewnętrznych procedur Urzędu, w tym administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych oraz danych osobowych;
2) administrowanie siecią komputerową i systemami teleinformatycznymi oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym zabezpieczanie danych przed utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem;
3) utrzymywanie w pełnej sprawności i serwisowanie istniejącej infrastruktury informatycznej i telefonicznej, w tym bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego i telefonicznego oraz usuwanie usterek i awarii;
4) aktualizowanie istniejących systemów i programów, w tym programów kasowych i płacowo-księgowych, programu Płatnik, systemu budżetowego Bestia, systemu kancelaryjnego, programu do obsługi gospodarki odpadami, systemów i ewidencji centralnych oraz rozwiązywanie bieżących problemów z ich funkcjonowaniem;
5) realizacja zadań z zakresu elektroniki i automatyki przemysłowej w obiektach komunalnych, w szczególności w oczyszczalniach, przepompowniach i hydroforniach oraz w infrastrukturze oświetleniowej;
6) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz rozliczenia księgowo-finansowe w tym zakresie;
7) udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej i komisji likwidacyjnej w zakresie księgowania, ujmowania na stan, likwidacji i utylizacji sprzętu elektronicznego oraz prowadzenie aktualnego wykazu sprzętu i infrastruktury elektronicznej;
8) planowanie i wdrażanie nowoczesnych technik informatycznych, teleinformatycznych i elektronicznych;
9) szkolenie pracowników z zakresu obsługi programów komputerowych stosowanych i wdrażanych w Urzędzie.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu – Biuro Obsługi lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 08.06.2015r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Informatyk – Administrator Systemów Informatycznych”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy Szemud
/ – / Ryszard Kalkowski
Szemud, 27.05.2015r.


KONSULTACJE
W SPRAWIE UTWORZENIA SOŁECTWA KARCZEMKI

Projekt uchwały – Utworzenie sołectwa Karczemki

Uchwała Nr VIII _ 86 _ 2015

Zał. nr 1 do projektu uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Karczemki

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji – Karczemki


GO.6220.7.2015
Szemud, dnia 21.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 poz. 267), w związku z art. 64 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.)
zawiadamia się,

że Wójt Gminy Szemud po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku , w związku z wnioskiem złożonym przez firmę Korporacja Budowlana Michał Szczepankowski, 84-240 Reda, ul. Spokojna 44, pn:.„eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża „DONIMIERZ III ”

postanowił

stwierdzić konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. : „eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża „DONIMIERZ III”

Z treścią postanowienia oraz z zamierzeniem inwestycyjnym można zapoznać się w Urzędzie Gminy Szemud, w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 24 ( budynek B ) w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek od 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek od 7.30 – 15.30 oraz w piątek od 7.30 – 14.00.

Wójt Gminy Szemud
/ – / Ryszard Kalkowski


Uprzejmie informujemy, że Wójt Gminy Szemud ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie – szczegóły w załączniku.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie


 

2015-05-12-08-43-45_1_62179


KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Z dniem 1 stycznia 2014r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.
W związku z komunikatem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Oddział /Puck w załączeniu umieszczam informację o zagrożeniu upraw roślin: rzepak ozimy i pszenica ozima.


2015-09-17-08-05-45_1_82159 2015-09-17-08-06-24_1_06058 2015-09-17-08-07-05_1_73426 2015-09-17-08-07-37_1_69477 2015-09-17-08-09-26_1_69012 2015-09-17-08-10-29_1_79948


2015-05-04-10-07-01_1_51115


 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szemud
z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

sporządzone zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zmianami).

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku


Szemud, dnia 29.04.2015 r.

GO.6233.1.2015

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art.61 § 4, art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. j.t. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. j.t. z 2013r. poz. 1399r. z póź. zm.) oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. j.t. z 2013r. poz.21 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 29.04.2015r. zostało wszczęte postępowanie z urzędu w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki nr 391/4 położonej w miejscowości Dobrzewino.
Z informacji uzyskanej przez Urząd Gminy w Szemudzie wynika, iż na terenie przedmiotowej działki gromadzone są odpady.
W trakcie dokonanych wspólnie z funkcjonariuszem Policji z Komisariatu w Szemudzie wstępnych oględzin działki nr 391/4 powyższe informacje potwierdziły się. Z uwagi na powyższy fakt należało wszcząć postępowanie z urzędu.

Pouczenie

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym strony – osobiście lub działając przez pełnomocnika- zgodnie z art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, pokój nr 24 w godzinach urzędowania, tj. 7.30 – 14.00 ; prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strony mają także prawo do składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

Stosownie do art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

/ – / Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud

Otrzymują;
1. Pan Kazimierz Antoni Macholl, ul. Chłopska 26, 80- 209 Chwaszczyno.
2. Gmina Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud,.
3. a/aDo wiadomości:
1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Trakt św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk.
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Obrońców Helu 3, 84-200 Wejherowo.Zawiadomienie umieszczono
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Szemud.
2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Dobrzewino.
3. Strona internetowa Urzędu Gminy Szemud.

Zawiadomienie


 

2015-04-03-12-45-00_1_88382


 

OBWIESZCZENIE

W dniu 26.03.2015r. od godz. 830 do 1700 nastąpi przerwa w dostawie wody
w Szemudzie na ulicy :

Wejherowskiej od ulicy Obrónców Szemud
w kierunku Wejherowa, Szkolna, Błaszkowskiego, Kwidzińskiego, Twardowskiego, Piaskowa, Łąkowa, Sportowa, Złota, Wiejska, Kaszubska, Załączna

Utrudnienia są związane z koniecznością przebudowy sieci wodociągowej.
Przepraszamy odbiorców za utrudnienia
z powodu braku wody.

Urząd Gminy w Szemudzie
Referat Gospodarki Komunalnej
tel.: 58 676 44 50


2015-03-19-15-12-44_1_79559


 

2015-03-19-07-19-06_1_85568


 

WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

INSPEKTOR DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH
W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe,
g) co najmniej trzyletni staż pracy, w tym minimum dwa lata w jednostce administracji samorządowej.
h) znajomość aplikacji ŹRÓDŁO do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych – SRP RDO I SRP PESEL

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość ustawy „Kodeks postępowania administracyjnego” i instrukcji kancelaryjnej dla gmin oraz dobra znajomość ustawy o samorządzie gminnym i znajomość przepisów prawnych regulujących kompetencje samorządu gminnego, wiedza nt. funkcjonowania gminy Szemud,
b) praktyczna umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
c) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
1. przyjmowanie i opracowywanie wniosków w sprawach wydawania dokumentu stwierdzającego tożsamość zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. prowadzenie zbiorów wystawionych dokumentów stwierdzających tożsamość (tzw. kopert dowodowych), ich opracowywanie i zabezpieczanie,
3. prowadzenie rejestru stałych mieszkańców gminy w formie papierowej (kart osobowych) i elektronicznej,
4. prowadzenie rejestru pobytu czasowego obywateli polskich w lokalnej bazie danych,
5. prowadzenie rejestru pobytu czasowego cudzoziemców w lokalnej bazie danych,
6. przeprowadzanie postępowania administracyjnego w sprawach meldunkowych na wniosek lub z urzędu i wydawanie decyzji w tym zakresie,
7. dokonywanie analiz oraz opracowywanie informacji z zakresu spraw meldunkowych dla potrzeb wójta oraz wydziału spraw obywatelskich Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
8. utrzymywanie współpracy w zakresie spraw meldunkowych z innymi organami i jednostkami np. Policją, Prokuraturą, Wojskową Komendą Uzupełnień, sądami itp.,
9. przetwarzanie informacji osobowo – adresowych (aktualizacja lokalnej bazy danych) i przekazywanie ich do terenowego banku danych i centralnego banku danych na nośnikach elektronicznych,
10. realizacja obowiązków wynikających z przepisów o statystyce publicznej,
11. udzielanie informacji adresowych i zaświadczeń z ewidencji ludności i dowodów osobistych na umotywowany wniosek uprawnionych osób i instytucji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
12. sporządzanie spisów wyborców oraz prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spisu wyborców,
13. sporządzanie wykazu osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
14. współpraca z oświatą w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,
15. prowadzenie wszelkich innych spraw związanych z ewidencją ludności,
16. realizacja zadań w ramach zawartych porozumień.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w Kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 31.03.2015 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych..

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy Szemud
/ – / Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 18.03.2015 r.2015-03-11-15-28-29_1_75163

2015-03-11-15-27-33_1_71072

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2015r. (wersja PDF)


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

POBORCY NALEŻNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI W REFERACIE FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI
URZĘDU GMINY W SZEMUDZIE
W WYMIARZE – PEŁNY ETAT

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku
f) wykształcenie średnie
g) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakiet MS Office),

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność obsługi urządzeń biurowych ,
b) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność, skrupulatność, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
c) posiadanie prawa jazdy kategorii B

3. Zakres wykonywanych zadań:
Terminowe i prawidłowe rozliczanie odbiorców mediów: z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków z terenu Gminy Szemud z Urzędem Gminy w Szemudzie, w tym:
a) Odczytywanie wskazań licznika /wodomierza/ zużycia wody i odprowadzanych ścieków przez odbiorców,
b) Naliczanie opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat,
c) Wydruk faktury VAT przy pomocy zestawu inkasenckiego oraz dostarczenie jej odbiorcy,
d) Pobór opłaty wynikającej z faktury od odbiorcy zainteresowanego bezpośrednim dokonaniem wpłaty w formie gotówkowej do rąk poborcy,
e) Wpłata na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Szemudzie pobranej od odbiorców usług gotówki,
f) Terminowe rozliczanie pobranych od odbiorców wpłat oraz wystawionych faktur z pracownikiem Referatu Finansów i Księgowości,
g) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Szemudzie związanych z rozliczaniem odbiorców mediów (np. pośredniczenie w dostarczaniu umów na usługi dostarczania wody i zrzutu ścieków, itp.)
h) Informowanie kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej o wszelkich zgłoszeniach uszkodzeń wodomierzy oraz wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z poborem wody i zrzutem ścieków do kanalizacji gminnej.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
c) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
d) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
e) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 13 marca 2015 do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – poborca należności za wodę i ścieki w Referacie Finansów i Księgowości”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 02.03.2015 r.


2015-02-25-13-42-37_1_17734


2015-02-25-13-40-51_1_18255


2015-02-25-13-41-51_1_57282


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

INSPEKTOR DS. KANCELARYJYCH
W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe o kierunku: administracja,
g) co najmniej trzyletni staż pracy, w tym minimum dwa lata w jednostce administracji samorządowej
h) doświadczenie w pracy z systemami elektronicznego obiegu dokumentów.

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość ustawy „Kodeks postępowania administracyjnego” i instrukcji kancelaryjnej dla gmin oraz dobra znajomość ustawy o samorządzie gminnym i znajomość przepisów prawnych regulujących kompetencje samorządu gminnego, wiedza nt. funkcjonowania gminy Szemud,
b) bierna znajomość j. kaszubskiego (w stopniu podstawowym, pozwalającym na nawiązanie komunikacji werbalnej),
c) praktyczna umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
d) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) wstępna obsługa interesanta,
b) kompleksowa obsługa Kancelarii, w tym obsługa systemu kancelaryjnego w Urzędzie,

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w Kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 02.03.2015r. do godziny 17.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. kancelaryjnych.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 18.02.2015 r.
Wójt Gminy Szemud ogłasza wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2015r.

Wzorem roku ubiegłego Komisja Konkursowa powołana w celu opiniwania ofert dokonała oceny punktowej ofert oraz ich analizy merytorycznej. Zasady i kryteria oceny zawarte zostały w Zarządzeniu nr 12/IV/2014 Wójta Gminy Szemud z dnia 29.12.2014r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2015. Komisja Konkursowa przedstawiła Wójtowi Gminy Szemud protokół z prac komisji, wraz z oceną punktową ofert, uwagami merytorycznymi i listą rankingową. W oparciu o wyniki z prac Komisji Konkursowej Wójt Gminy Szemud przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 (wyniki konkursu- Zarządzenie Wójta).

Załącznik nr 1/ ogłoszenie 2015

Załącznik nr 2/ ogłoszenie 2015

Załącznik nr 3/ ogłoszenie 2015

Zarządzenie rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych


 

GO.6220.4.2015 Szemud, dnia 11.02.2015r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 267), w związku z art. art.33 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

Wójt Gminy Szemud zawiadamia o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe :

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie sieci wodociągowej w ulicy Majora Bojana na dz. 24, 9/2, 23, 549/6, 549/4, 22/15, 22/10, 22/11 obręb Bojano oraz na dz. 20/2, 97/3, 20/9, 20/8, 20/7, 98/5, 97/2 obręb Koleczkowo”

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 24 Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13 (budynek B) w godzinach pracy Urzędu tj. w pn. od 7.30-17.00 , wt-czw. od 7.30-15.30 i pt. od 7.30-14.00 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 


GO.6220.2.2015 Szemud, dnia 11.02.2015r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 267), w związku z art. art.33 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

Wójt Gminy Szemud zawiadamia o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe :

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie pompowni strefowej wody ze zbiornikiem retencyjnym wraz z rurociągami towarzyszącymi wod. – kan. i pozostałą infrastrukturą na dz. 132/7, 132/13, 132/14, 62/13, 62/16, 109, 104, 130, 110/2, 112/8, 81, 80/2, 111/2, 131/33, 132/5, 526/2, 118, 116/1 obręb Bojano”

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 24 Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13 (budynek B) w godzinach pracy Urzędu tj. w pn. od 7.30-17.00 , wt-czw. od 7.30-15.30 i pt. od 7.30-14.00 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


2015-01-27-08-42-55_17_23747


2015-09-17-08-28-23_1_02965

 


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI W REFERACIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe (magisterskie),
g) co najmniej roczny staż pracy w zakresie gospodarki odpadami
h) doświadczenie zawodowe – minimum 5 letnie w JST,

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) umiejętność rozumienia i interpretacji obowiązujących przepisów,
c) obowiązkowość, komunikatywność, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole,
d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i biurowych programów komputerowych,

3. Zakres wykonywanych zadań:
1) Koordynacja działań związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami,
2) Nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez mieszkańców i przedsiębiorców oraz nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
3) Nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych i zapewnieniem osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów biodegradowalnych, przekazywanych do składowania,
4) Organizacja zbiórek odpadów niebezpiecznych,
5) Weryfikacja osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w zakresie podlegania systemowi gospodarowania odpadów komunalnych,
6) Opracowywanie gminnego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz projektów zmian w tym zakresie, a także nadzór nad jego przestrzeganiem,
7) Prowadzenie wszelkich spraw związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie gospodarki odpadami,
8) Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
9) Prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych przez podmioty gospodarcze oraz kontrola w tym zakresie,
10) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami,
11) Przygotowywanie analiz na potrzeby usprawniania systemu gospodarki odpadami,
12) Podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów,
13) Udostępniania informacji o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i ograniczania masy odpadów biodegradowalnych, przekazywanych do składowania,
14) Przygotowywanie projektów uchwał związanych z gospodarką odpadami, w tym uchwał o wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
15) Naliczanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; gromadzenie i przetwarzanie informacji w tym zakresie,
16) Przygotowywanie dokumentacji w zakresie rozpatrywania wniosków o rozłożenie na raty i wniosków o umorzenia.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 09.02.2015 do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy Szemud
/ – / Ryszard Kalkowski

Szemud, dnia 26.01.2015 r.


INFORMACJA
WÓJTA GMINY SZEMUD

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2014 poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Szemud informuje, że w dniu 22 stycznia 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany:
· działki nr 341/2 obręb Bojano, Gm. Szemud, będącej własnością Gminy Szemud, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany na rzecz właścicieli działki nr 342/2 obręb Bojano, Gm. Szemud.
· działki nr 76/1 obręb Kieleńska Huta, Gm. Szemud, będącej własnością Gminy Szemud, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany na rzecz właściciela działki 77/1 obręb Kieleńska Huta, Gmina Szemud.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tzn. które spełniają jeden z warunków:
– przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
– są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli,
powinny złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w Urzędzie Gminy w Szemudzie w terminie do 5 marca 2015 r.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, pokój nr 2 tel. (58) 676-44-42.

Wójt Gminy Szemud
/ – / Ryszard Kalkowski


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

INSPEKTOR
W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZĘDU GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe uniwersyteckie o specjalności Administracja lub Prawo,
g) doświadczenie zawodowe – minimum 3 letnie w JST.

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość przepisów:
– Kodeks postępowania administracyjnego,
– Ustawa o samorządzie gminnym,
– Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
– Ustawa o drogach publicznych.
b) umiejętność rozumienia i interpretacji obowiązujących przepisów,
c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i biurowych programów komputerowych,
d) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność,

3. Zakres wykonywanych zadań:
· Przygotowywanie decyzji zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Gminy Szemud, w tym zezwoleń na reklamy. Ewidencja decyzji i opłat w tym zakresie;
· Naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
· Przygotowywanie decyzji zezwoleń na wykonywanie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Szemud;
· Przygotowywanie decyzji zmieniających zezwolenia na wykonywanie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Szemud;
· Wnioskowanie i opiniowanie spraw związanych z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej, w tym uzgadnianie rozkładów jazdy;
· Przyjmowanie korespondencji i udzielanie informacji w sprawach bieżących dotyczących drogownictwa w tym odpowiedzi na wnioski sołeckie i mieszkańców z zebrań wiejskich we współpracy z podinspektorem ds. drogownictwa;
· Przygotowywanie umów na prace drogowe wykonywane wspólnie z mieszkańcami w ramach inicjatyw społecznych;
· Przygotowywanie dokumentacji związanej z likwidacją szkód drogowych;
· Prowadzenie ewidencji gminnych urządzeń oświetleniowych ulic i placów;
· Uzgadnianie potrzeb i środków finansowych na eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego;
· Rozliczanie faktur za energie elektryczną i konserwację urządzeń oświetleniowych.
Zgłaszanie i ewidencja awarii oświetlenia ulicznego;
· Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości z zakresu oświetlenia ulic i placów;
· Występowanie do „Energa-operator” o warunki techniczne związane z zasilaniem obiektów komunalnych w czasie eksploatacji;
· Ewidencja punktów poboru energii elektrycznej i przygotowywanie danych do specyfikacji na zakup energii elektrycznej;
· Przygotowywanie projektów i wniosków organizacji ruchu oraz ich uzgadnianie z policją i zarządem drogi;
· Rozliczanie i ewidencja rachunków za wywóz nieczystości płynnych;
· Rozliczanie i ewidencja rachunków za zużytą energię elektryczną w częściach wspólnych budynków w których znajdują się lokale mieszkalne, sale sołeckie i świetlice;
· Organizacja rocznych przeglądów instalacji elektrycznych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz zlecanie usunięcia usterek ujawnionych w wyniku przeglądów;
· Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych zarządzanych przez Referat Gospodarki Komunalnej;
· Planowanie potrzeb remontowych i napraw bieżących budynków wynajmowanych lokatorom;
· Wypełnianie wniosków na zaangażowanie środków na zamówienia do 6tys. Euro i przygotowywanie zleceń z zakresu pełnionych obowiązków;
· Zapoznawanie się na bieżąco z wydawanymi aktami prawnymi i ich przestrzeganie;
· Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
· Udostępnianie informacji publicznej;
· Sporządzanie dowodów wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwa, upoważnienia i decyzje;
· Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 02.02.2015 do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy

/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 21.01.2015 r.


2015-01-20-12-28-40_1_84336


Szemud, dnia 19.01.2015r.
GO.6220.3.2015

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. za zmianami), w związku z art. art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie:

na wniosek: Urzędu Gminy Szemud

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie pompowni strefowej wody w Koleczkowie wraz z rozbudową (wymianą) zbiornika retencyjnego na dz. 219/3 obręb Koleczkowo”

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 24 Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13 (budynek A) w godzinach pracy Urzędu tj. w pn. od 7.30-17.00 , wt. – czw. od 7.30 – 15.30 oraz w piąt. od 7.30 – 14.00 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Szemud, dnia 19.01.2015r.

GO.6220.4.2015

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. za zmianami), w związku z art. art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie:

na wniosek: Urzędu Gminy Szemud

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Majora Bojana na dz. 24, 9/2, 23, 549/6, 549/4, 22/15, 22/10, i 22/11 obręb Bojano oraz na dz. 20/2, 97/3, 20/9, 20/8, 20/7, 98/5, 97/2 obręb Koleczkowo”

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 24 Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13 (budynek A) w godzinach pracy Urzędu tj. w pn. od 7.30-17.00 , wt. – czw. od 7.30 – 15.30 oraz w piąt. od 7.30 – 14.00 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


 

Szemud, dnia 19.01.2015r.
GO.6220.2.2015

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. za zmianami), w związku z art. art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie:

na wniosek: Urzędu Gminy Szemud

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa pompowni strefowej wody ze zbiornikiem retencyjnym wraz z rurociągami towarzyszącymi wod. – kan. i pozostałą infrastrukturą na dz. 132/7, 132/13, 132/14, 62/13, 62/16, 109, 104, 130, 110/2, 112/8, 81, 80/2, 111/2, 131/33, 132/5, 526/2, 118, 116/1 obręb Bojano”

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 24 Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13 (budynek A) w godzinach pracy Urzędu tj. w pn. od 7.30-17.00 , wt. – czw. od 7.30 – 15.30 oraz w piąt. od 7.30 – 14.00 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Uchwała nr III / 23 / 2014 Rady Gminy Szemud w sprawie zamiaru połączenia Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks.dr Leona Heyke w Szemudzie z inną samorządową instytucją kultury – Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

 


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

INSPEKTORA DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
W REFERACIE GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
URZĘDU GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe,
g) doświadczenie zawodowe – minimum 5 letnie w JST.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
b) umiejętność rozumienia i interpretacji obowiązujących przepisów,
c) znajomość terenu Gminy Szemud,
d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i biurowych programów komputerowych,
e) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność,
f) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań:
· prowadzenie spraw dot. nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości;
· prowadzenie spraw dot. nieodpłatnego nabywania prawa własności na rzecz Gminy Szemud – tzw. komunalizacja mienia Skarbu Państwa;
· prowadzenie spraw dot. użytkowania wieczystego gruntów gminnych, w tym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
· prowadzenie spraw dot. regulowania stanu prawnego nieruchomości poprzez ujawnianie prawa własności w Sądzie Rejonowym w Wejherowie;
· prowadzenie spraw dot. regulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne;
· przygotowywanie dokumentacji do Sądu Rejonowego w Wejherowie celem uregulowania własności nieruchomości (dróg) – wnioski o stwierdzenie zasiedzenia, nabycia spadku;
· prowadzenie spraw dot. wydzierżawiania, użyczania gruntów stanowiących własność Gminy Szemud;
· przygotowywanie projektów decyzji, umów, zaświadczeń i opinii w związku z prowadzonymi postępowaniami na stanowisku merytorycznym;
· prowadzenie spraw z zakresu ewidencji mienia komunalnego Gminy Szemud – zasobu nieruchomości gruntowych;
· współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego wyższych szczebli oraz z Ministerstwem Skarbu Państwa;
· współdziałanie z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego;
· prowadzenie rejestru wydatków dokonywanych w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej;
· sporządzanie okresowych zestawień i sprawozdań dla celów wewnętrznych i zewnętrznych;
· pomoc w organizacji gminnych dożynek;
· prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi przy realizacji zadań podległych merytorycznie.
· kompletowanie dokumentacji celem przekazania do archiwum,
· archiwizacja danych w formie cyfrowej.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 26.01.2015 do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 15.01.2015r.


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

INSPEKTORA DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
W REFERACIE GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
URZĘDU GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) nieposzlakowana opinia,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
e) wykształcenie wyższe,
f) doświadczenie zawodowe – minimum 3 letnie w JST.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
b) umiejętność rozumienia i interpretacji obowiązujących przepisów,
c) znajomość terenu Gminy Szemud,
d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i biurowych programów komputerowych,
e) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność,
f) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań:
· Przygotowanie materiałów do projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
· prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
· przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
· przygotowywanie analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu,
· opracowywanie załączników graficznych,
· dokonywanie wizji lokalnych w terenie w związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
· współpraca z jednostkami właściwymi w sprawie uzgodnień w związku z prowadzonymi postępowaniami;
· prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
· sporządzanie okresowych zestawień i sprawozdań dla celów wewnętrznych i zewnętrznych;
· kompletowanie dokumentacji celem przekazania do archiwum,

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 26.01.2015 do godziny 15.00. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. planowania przestrzennego w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 15.01.2015


W związku z podjęciem przez Radę Gminy Szemud Uchwały nr III/23/2014 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zamiaru połączenia z dniem 1.08.2015 r. Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. Ks.dr Leona Heyke w Szemudzie z inną instytucją kultury, którą w tym przypadku jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, mając na uwadze przepisy Ustawy z dnia 31.08. 2011 r o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 207, poz. 1230), Wójt Gminy Szemud zwrócił się do Krajowej Rady Bibliotecznej z prośbą o wydanie opinii w sprawie zamiaru połączenia ww instytucji kultury.

Po połączeniu samorządowa instytucja kultury będzie działała jako Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie dla której jedną z wielu działalności, będzie gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642) biblioteki publiczne mogą być łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.
Połączenie Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks.dr Leona Heyke w Szemudzie z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie. W związku z połączeniem obu instytucji nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług. Utworzone na bazie dotychczasowych instytucji kultury Gminne Centrum Kultury daje możliwość pełniejszego wykorzystania zasobów materialnych i merytorycznych obu instytucji, oraz sprawniejszej organizacji pracy.
Połączenie Biblioteki z Centrum przyczyni się do racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału ludzkiego i materialnego. Utworzenie jednej instytucji kultury na bazie dwóch obecnie funkcjonujących będzie miało znaczący wpływ na zmniejszenie kosztów administracyjnych.
Nastąpi skomasowanie służby finansowo – księgowej, obsługi sprzętu, urządzeń, lepszego wykorzystania zatrudnionej kadry itp., w związku z czym większa część środków finansowych będzie mogła być przeznaczona na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych i organizację imprez kulturalnych.

Przedmiotową uchwałę zamieszczamy poniżej.

2015-01-14-13-33-51_1_28750


 

2015-01-14-07-33-08_1_38097


 

Szemud, dnia 09.01.2015 r.
GO.6220.1.2015

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Obrońców Helu 3
84-200 Wejherowo

 

Urząd Gminy w Szemudzie zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. , poz. 267) prosi o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na :
„Budowa zbiornika retencyjnego wody V = 500m³ wraz z rurociągami towarzyszącymi na dz. nr 8/28, 8/27, 8/1 i 24 , obręb Bojano”

Inwestor: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.
W załączeniu przesyłamy informacje zgodnie z art. 64 ust.2 w/w ustawy.

Otrzymują:
Adresat
A/a Urząd Gminy w Szemudzie


GO.6220.9.2014
Szemud, dnia 05.01.2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 , art. 75 ust. 3 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z pózn.zm oraz art. 104 i art.108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. Z 2013r. poz. 267 z pózn. zm ), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szemud (ul. Kopernika, Boruckiego, Słoneczna, Gwiezdna i Saturna ) , gm. Szemud”
orzeka się

1.Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szemud ( ul. Kopernika, Boruckiego, Słoneczna, Gwiezdna i Saturna ), gm. Szemud”.
2.Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności .

U Z A S A D N I E N I E

Referat Inwestycji Urzędu Gminy w Szemudzie złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szemud ( ul. Kopernika, Boruckiego, Słoneczna, Gwiezdna i Saturna) , gm. Szemud” w dniu 12.11.2014r. Do podania Wnioskodawca załączyła wypis z rejestru gruntów i poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Gmina Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, wystąpiła z wnioskiem w dniu 14.11.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szemud ( ul. Kopernika,Boruckiego, Słoneczna, Gwiezdna i Saturna) , gm. Szemud.
Ponadto w dniu 25.112014r. złożyła uzupełnienie do w/w wniosku, zawierające korektę obszaru objętego planowaną inwestycją – rozszerzenie zakresu inwestycji o dwie działki.
Zwrócono się także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie z prośbą o przedstawienie opinii w sprawie obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.521.2014.AM.2 z dnia 11.12.2014 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w ustawowym terminie nie wydal żadnej opinii w powyższej sprawie.
Strony w prowadzonym postępowaniu zostały powiadomione przez bip Szemud i informację na tablicy ogłoszeń, w ustawowym terminie nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń ani wniosków na w/w przedsięwzięcie.
Urząd Gminy określił, iż :
Przedsięwzięcie polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z wymianą i przebudową układu tłocznego dla miejscowości Szemud , w rejonie ulic Kopernika, Boruckiego, Słonecznej, Gwiezdnej i Saturna. Łączna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi około 2040 m. Liczba osób przewidzianych do zamieszkania na terenie przedsięwzięcia to w perspektywie około 300 mieszkańców.
Ścieki bytowo – gospodarcze odprowadzane będą do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej zbiorowej z komunalną oczyszczalnią ścieków typu mechaniczno – biologicznego w miejscowości Szemud. Przepustowość tej oczyszczalni umożliwia w chwili obecnej , zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym przyjęcie ścieków sanitarnych z terenu zwartej zabudowy wszystkich miejscowości planowanych do skanalizowania w ramach systemu kanalizacji Szemud.
Przedsięwzięcie powyższe jest kwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – § 3 ust. 1 pkt. 79 , tj. „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km ,z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, , sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”, jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Uwzględniając wskazane poniżej uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia , Wójt Gminy ustalił co następuje , biorąc pod uwagę :
1.Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia – planowane przedsięwzięcie polega na budowie zbiorczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej na terenie pomiędzy ul. Wejherowską i Myśliwską w Szemudzie, likwidacji lokalnego układu kanalizacyjnego z przepompownią ścieków oraz likwidację indywidualnych zbiorników bezodpływowych. Odprowadzenie ścieków sanitarnych ze zwartej zabudowy mieszkaniowej nastąpi kanałami grawitacyjnymi PCV DN 200 mm klasy S o łącznej długości L= 1800m do istniejącej przepompowni ścieków PS – 16 , zlokalizowanej przy ul. Mysliwskiej. Ponadto w skład sieci będzie wchodził dodatkowy nowy rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej DN 89 (PE 90 mm, dł. około 240m), zlokalizowany w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej ( ul. Myśliwska ) , którym ścieki zostaną odprowadzone do zrealizowanej sieci kanalizacyjnej w ulicy Wejherowskiej w miejscowości Szemud i dalej poprzez PS-15 do gminnej oczyszczalni ścieków w Szemudzie.
Na przewodach kanalizacyjnych , przy zmianie kierunku i połączeniach kolektorów zostaną wykonane szczelne studzienki rewizyjne betonowe lub z tworzyw sztucznych DN400 + DN1200. Przepompownia ścieków zawierać będzie 2 pompy umieszczone w istniejącym szczelnym zbiorniku . Zastosowane zostaną zamienne pompy , które pracować będą w układzie naprzemiennym . Celem zwiększenia wydajności pompowni oraz poprawy warunków eksploatacyjnych zadanie inwestycyjne obejmuje również wymianę istniejących pomp zatapialnych (z rozdrabniaczem) na pompy z wirnikiem otwartym o przelocie około 80 mm oraz wymianę istniejącego rurociągu tłocznego DN/OD 63 mm na rurociąg PE DN/OD 90 mm. Sterownice pomp przystosowane będą do komunikacji poprzez system telefonii komórkowej GSM z Centralną Dyspozytornią , co pozwoli na efektywne sterowanie pracą pomp i zmniejszenie częstotliwości awaryjnego przedostawania się ścieków bytowo – gospodarczych do środowiska.
2.Usytuowanie przedsięwzięcia – planowana sieć kanalizacyjna będzie przebiegała przez działki ewidencyjne nr : 294, 385/55, 385/54, 849, 386/1, 385/115, 385/69, 385/70, 385/71, 385/73, 385/100, 385/102 +105, 373/6, 373/18, 374/17, 374/18, 374/23, 374/28, 374/4 obręb Szemud , gm. Szemud, powiat wejherowski, woj. pomorskie. Na terenie objętym planowaną inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Gminy Szemud
Nr LVI/465/2006 z dnia 25 X 2006r. z późniejszymi zmianami.
Zakres i powierzchnia planowana do zajęcia na cele inwestycyjne wyniesie:
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 – ok. 1800 m,
sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 80 – ok. 240 m.
Inwestycja będzie przebiegała przez tereny zabudowane i rolnicze . Planowana sieć w większości będzie zlokalizowana w drogach gruntowych i poboczach. W ramach wykonania planowanej inwestycji nie planuje się wycinki drzew.
Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami Natura 2000 oraz innymi obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2013r., poz. 627 z póżn. zm.).
3.Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zostanie ograniczona poprzez:
● na etapie realizacji inwestycji:
prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej,
transport materiałów sprawnymi technicznie pojazdami,
transportowanie materiałów sypkich pod przykryciem,
ostrożne wykonywanie prac w sposób ręczny bądź bezwykopowo (przewiert sterowany)
zabezpieczenie przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt,
zapobieganie gromadzeniu się w wykopach wody opadowej,
gromadzenie powstających odpadów w wyznaczonych do tego miejscach,
ponowne wykorzystanie zdjętej przy pracach ziemnych warstwy gruntu.
● na etapie użytkowania przedsięwzięcia:
bieżący monitoring pracy systemu kanalizacyjnego pozwalający na wczesne wykrywanie awarii i jej natychmiastowe usuniecie,
eksploatacja rurociągów (czyszczenie , usuwanie awarii).
Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko ( m.in. hałas, pylenie) będzie miało zasięg lokalny , krótkotrwały i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych.
Ze względu na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie stwierdza się możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko , zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. W związku z powyższym nie trzeba przeprowadzać postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Biorąc pod uwagę skalę , rodzaj przedsięwzięcia oraz możliwe jego oddziaływanie na środowisko , stwierdza się brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia .
W związku z faktem , że żadna ze stron nie wniosła zastrzeżeń na etapie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz bardzo ważnego interesu strony , nadaje się decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Zgodnie z art. 108 § 1 Kpa – decyzji , od której służy odwołanie , może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności , gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku , za pośrednictwem Wójta Gminy Szemud , w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Załączniki:
1.Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.

Otrzymują:
1.Adresat.
2. a/a.

Do wiadomości:
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, ul. Obrońców Helu 3, 84-200 Wejherowo
3) Strony postępowania poprzez ogłoszenie i bip.


2015-01-14-07-33-08_1_38097