Obwieszczenie zm planów

 

 

Uchwała Nr XVI 184 2016 Uchwała Nr XVI 185 2016 Uchwała Nr XVI 186 2016 Uchwała Nr XVI 187 2016 Uchwała Nr XVI 188 2016 Uchwała Nr XVI 190 2016


 

 

Obwieszczenie plan

 

Uchwała Nr XVI 189 2016


 

 

Wójt Gminy Szemud ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Mercedes-Benz Sprinter.

Szczegóły w załączniku poniżej (wraz z dokumentacją fotograficzną)

Ogłoszenie o przetargu

IMG_20151230_144413

IMG_20151230_144443_BURST001_COVER

IMG_20151230_144456_BURST001_COVER


OBWIESZCZENIE

Wojewody Pomorskiego

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

obwieszczenie w sprawie kwalifikacji wojskowej 2016r


 

 

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.

W wyniku tej procedury nie została wybrana żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

wyniki naboru na dyrektora GCKSiR

 


 

 

Zarządzenie nr 293/IV/2016 Wójta Gminy Szemud z 29 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 294/IV/2016 Wójta Gminy Szemud z 29 stycznia 2016r.


 

 

 


skan zawiadomienia


1


Wójt Gminy Szemud
ogłasza I otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2016

Szczegóły w Załącznikach poniżej:

Zarządzenie nr 280/IV/2016
Załącznik do Zarządzenia


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA KONKURS

na stanowisko
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

I. Nazwa i adres samorządowej instytucji kultury :
Gminny Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
ul. Szkolna 4a
84-217 Szemud

II. Wymagane kwalifikacje kandydatów i sposób ich udokumentowania

1. Wymagania niezbędne :
Kandydatem na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie może być osoba , która :
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych ,
3) posiada wykształcenie wyższe (preferowane o kierunkach pedagogicznych, artystycznych , w zakresie kultury , bibliotekoznawstwa, zarządzania i marketingu lub ekonomiczne)
4) posiada co najmniej 5 letni staż pracy w tym 2 lata staż związany z kierowaniem jednostką kultury lub sportu ,
5) posiada uprawnienia instruktora sportu
6) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury i sportu
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zmianami)
9) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku .

2. Wymagania dodatkowe :
1) znajomość przepisów z zakresu ustaw : o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , o bibliotekach, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych , Prawo zamówień publicznych oraz zagadnień z zakresu prawa pracy ,
2) posiadanie wiedzy w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną i sportową
3) umiejętność organizacji pracy oraz kierowania zespołem pracowników ,
4) znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną , w tym programów UE
5) zdolności organizatorskie i predyspozycje w organizacji dużych przedsięwzięć organizacyjnych i promocyjnych związanych z
działalnością kulturalną oraz umiejętności w organizowaniu imprez masowych
6) umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania narzędziowego Microsoft Office (Word, Excel)

3. Zakres wykonywanych zadań :
1. Kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie , zwanego dalej „ GCK,SiR ” ,
2. Reprezentowanie GCK,SiR na zewnątrz.
3. Zarządzanie majątkiem GCK,SiR
4. Zatrudnianie i zwalnianie pozostałych pracowników GCK,SiR.
5. Ustalanie rocznych planów swojej działalności oraz rocznego planu
finansowego .
6. Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności .
7. Występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań.
8. Realizacja inwestycji i remontów obiektów wchodzących w skład struktury organizacyjnej GCK,SiR zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.
9. Wydawanie zarządzeń , regulaminów , instrukcji w zakresie organizacji i funkcjonowania GCK,SiR , wynikających z przepisów prawa.
10. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych , o rachunkowości oraz ich aktów wykonawczych .
11. Nadzór i kontrola wykonywania pracy przez podległych pracowników .
12. Organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy poprzez realizację celów i zadań Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, a w szczególności:
1/ rozbudzanie indywidualnej i zbiorowej aktywności kulturalnej i rekreacyjno-sportowej,
2/ organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej , sportowej i rekreacyjnej,
3/ organizację i wspieranie imprez artystycznych, patriotycznych, rozrywkowych, rekreacyjno-sportowych,
4/ organizację wystaw artystycznych i wernisaży,
5/ koordynowanie działalności sekcji i kół zainteresowań , w tym sekcji sportowych, zespołów folklorystycznych, chórów, zespołów instrumentalnych i wokalnych, zespołów tanecznych dla dzieci , młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Szemud.
6/ koordynowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego,
7/ współpracę z sołectwami, organizacjami społecznymi, organizacjami sportowymi, twórcami i artystami, sportowcami, innymi instytucjami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej,
8/ gospodarowanie powierzonym przez Gminę mieniem komunalnym , przeznaczonym na działalność statutową GCK,SiR , w tym zabezpieczenie obiektów przed zniszczeniem oraz organizowanie i finansowanie remontów i modernizacji powierzonego mienia.

4. Wymagane dokumenty :

– podanie wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu
– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej ,
– kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem ) ,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
– pisemna koncepcja programu działania GCK,SiR , uwzględniająca warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury,
– kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), lub zaświadczenie o zatrudnieniu- w przypadku, gdy kandydat jest zatrudniony u innego pracodawcy ,
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
– oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych ,
– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
– oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn .zmianami) ,
– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku ,
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z postępowaniem konkursowym , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i regulaminem konkursu ”

III. Termin i miejsce złożenia ofert :

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem :

„Konkurs na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie „

w terminie do dnia 27.01.2016 do godz. 15.oo, osobiście – w Sekretariacie Urzędu Gminy Szemud lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Szemud
Kartuska 13
84-217 Szemud

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane . O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu .

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szemud. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie .

Z Regulaminem konkursu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Szemud oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud www.szemud.pl .

IV. Pozostałe informacje
Informację o wyniku konkursu upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym konkursie przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Szemud oraz w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.szemud.pl

/-/Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud

Szemud, dnia 13 stycznia 2016r.


 

0000001

0000002


Wójt Gminy Szemud ogłasza przetarg
na sprzedaż samochodu marki Mercedes Benz Sprinter.

Cena wywoławcza wynosi 35.300 zł.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Zarządzenie dot. przetargu

Załącznik do Zarządzenia – oferta przetargowa s.1

Załącznik do Zarządzenia – oferta przetargowa s.2


AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANÓW ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W PERSPEKTYWIE DO 2030 ROKU DLA GMINY SZEMUD

(PROJEKT)