OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SPRAWIE
PROJEKTU BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2021

Opinia RIO – Budżet Gminy Szemud 2021

Opinia RIO – WPF 2021-2035


PROJEKT BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2021

Zarządzenie.515.V.2020.2020-11-16

Zał. nr 3 do zarządzenia – projekt WPF 2021-2035


KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informacja


SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
za III kwartał 2020 roku

Dochody III kw. 2020 Rb-27S

Wydatki III kw. 2020 Rb-28S

Wynik budżetu III kw. 2020 Rb-NDS

Zobowiązania III kw. 2020 Rb-Z


OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SPRAWIE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD

ZA I półrocze 2020 ROKU

UCHWALA_0031-160-g282-B-III-2020_1_akt


SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
za I półrocze 2020 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud nr 474 / V / 2020


INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH W II KWARTALE 2020 ROKU

Ulgi II kw. 2020


SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
za II kwartały 2020 roku

Rb 27 S Dochody II kw. 2020

Rb 28S Wydatki II kw. 2020

Rb-N Należności II kw. 2020

Rb-Z Zobowiązania II kw. 2020

RB-NDS Wynik budżetu II kw. 2020


Sprawozdanie finansowe z wykonania Budżetu Gminy Szemud 
za rok 2019

Sprawozdanie finansowe (łączne):
Bilans z wykonania budżetu gminy
Bilans jednostkowy (łączny)
Rachunek zysków i strat (łączny)
Zestawienie zmian w funduszu (łączne)
Informacja dodatkowa (łączna)- cz. 1
Informacja dodatkowa (łączna) – cz.2

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Szemudzie za rok 2019:
Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w funduszu
Informacja dodatkowa


Bilanse szkół na terenie gminy Szemud

SP Bojano

SP Częstkowo

SP Jeleńska Huta

SP Kielno

SP Łebieńska Huta

SP Łebno

ZSP Koleczkowo

ZSP Szemud


Bilans Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie

Bilans GOPS

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA ROK 2019

W oparciu o art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) podaję do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA ROK 2019


SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
za I kwartał 2020 roku

Dochody I kw. 2020 Spr. Rb-27S

Wydatki I kw. 2020 Spr. Rb-28S

Należności I kw. 2020 Rb-N

Zobowiązania I kw. 2020 Rb-Z

Wynik budżetu I kw. 2020 Rb-NDS


OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W SPRAWIE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA 2019 ROK

Opinia RIO NR 089/g282/R/V/20


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA 2019 ROK

Sprawozdanie opisowe – Zarządzenie Wójta Gminy Szemud nr 331 / V / 2020


SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA 2019 ROK

Rb-27 Dochody 31.12.2019

Rb Z Zobowiązania 31.12.2019

Rb UZ 31.12.2019

Rb ST 31.12.2019

Rb N 31.12.2019

Rb 28 Wydatki 31.12.2019

NDS Wynik budżetu 31.12.2019


PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Projekt Budżetu Gminy Szemud na 2020 rok

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o Projekcie Budżetu na rok 2020:

UCHWAŁA nr 0031-250-g282-F-III-2019

UCHWAŁA nr 0031-251-g282-P-III-2019


OPINIA
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU
w sprawie przedłożonej przez Wójta Gminy Szemud informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Opinia RIO


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA III KWARTAŁY 2019 ROKU

Sprawozdanie Rb-27S za III kw. 2019 r. Dochody

Sprawozdanie Rb-28S za III kw. 2019 r. Wydatki

Rb-N za III kw. 2019 r. Należności

Sprawozdanie Rb-Z za III kw. 2019 r. Zobowiązania

Ulgi III kw. 2019

NDS za III kw. 2019 Wynik budżetu


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud NR 177 / V / 2019 z dnia 30.08.2019

Zał. nr 1 do Zarządzenia – Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Zał. 1 do sprawozdania opisowego – Wykonanie dochodów za I półrocze 2019

Zał. 2 do sprawozdania opisowego – Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 rok

Zał. 3 do sprawozdania opisowego – Wydatki szkoły podstawowe zbiorczo

Zał. 4 do sprawozdania opisowego – wydatki oddziały przedszkolne zbiorczo

Zał. 5 do sprawozdania opisowego – wydatki przedszkola przy szkołach zbiorczo

Zał. nr 6 do sprawozdania opisowego – wydatki oddziały gimnazjalne zbiorczo

Zał. nr 7 do sprawozdania opisowego – wydatki w przedszkolach (dzieci objęte kształceniem specjalnym.) łącznie

Zał. nr 8 do sprawozdania opisowego – wydatki w szkołach podstawowych (uczniowie objęci kształceniem specjalnym) łącznie

Zał. nr 9 do sprawozdania opisowego – wydatki w oddziałach gimnazjalnych (uczniowie objęci kształceniem specjalnym.) łącznie

Zał. nr 10 do sprawozdania opisowego – wydatki na stołówki szkolne

Zał. nr 11 do sprawozdania opisowego – wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi w szkołach

Zał. nr 12 do sprawozdania opisowego – wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach zbiorczo

Zał. nr 13 do sprawozdania opisowego – wydatki na dowóz dzieci do szkół na ternie gminy

Zał. nr 14 do sprawozdania opisowego – wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju w szkołach

Zał. nr 15 do sprawozdania opisowego -Rachunek dochodów własnych za I półrocze 2019 rok

Zał. nr 16 do sprawozdanie opisowego- Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora na zadania własne za I półrocze 2019

Zał. nr 17 do sprawozdania opisowego- Dotacje podmiotowe dla jednostek oświaty, kult. za I półrocze 2019

Zał. nr 18 do sprawozdania opisowego – Administracja rządowa (dochody i wydatki) za I półrocze 2019

Zał. nr 19 do sprawozdania opisowego- Zadania powierzone (innym jest) za I półrocze 2019 rok

Zał. nr 20 do sprawozdanie opisowego -Dotacja na zadania własne (dochody i wydatki) za I półrocze 2019

Zał. nr 21 do sprawozdania opisowego – Wykaz wydatków niewygasających za I półrocze 2019 rok

Zał. nr 22 do sprawozdania opisowego – Fundusz Sołecki za I półrocze 2019

Zał. nr 23 do sprawozdania opisowego – Wydatki strukturalne za I półrocze 2019

Zał. nr 24 do sprawozdania opisowego – WZI I półrocze 2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – Informacja o kształtowaniu się WPF

WPF stan 30.06.2019 r. (element załącznika nr 2 do Zarządzenia)

Wykaz przedsięwzięć (element załącznika nr 2 do Zarządzenia)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia – Sprawozdanie GCKSiR Szemud

Załącznik nr 4 do Zarządzenia – Sprawozdanie – Biblioteka Publiczna Gminy Szemud


Protokół z kontroli nr 02/DO/2019 z 09.09.2019r.
Przedszkole Niepubliczne PROMYCZEK w Bojanie

Protokół kontroli – BIP

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


Protokół z kontroli nr 01/DO/2019 z 26.08.2019r.
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Bojanie

Protokół z kontroli nr 01/DO/2019 z 26.08.2019r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


SPRAWOZDANIA ZA II KW. 2019

Rb-27S Dochody II kw. 2019

Rb-28S Wydatki II kw. 2019

Rb-N Nalezności II kw. 2019

Rb-NDS Wynik budżetu II kw. 2019

Rb-Z Zobowiazania II kw. 2019

Udzielone ulgi za II kwartały 2019


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2018 ROK

Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych o wykonaniu budżetu za rok 2018


SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE

BILANS

INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


SPRAWOZDANIA FINANSOWE
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
ZA ROK 2018

Urząd Gminy Szemud

SP Bojano

SP Częstkowo

SP Jeleńska Huta

SP Kielno

ZSP Koleczkowo

SP Łebno

SP Łebieńska Huta

ZSP Szemud


BILANS ZA ROK 2018

Bilans z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2018

Bilans za rok 2018 – łączny

Informacja dodatkowa – wyciąg

Informacja dodatkowa zbiorcza za rok 2018

Rachunek zysków i strat wg stanu na 31.12.2018 r. – łączny

Zestawienie zmian w funduszu według stanu na 31.12.2018 r. – łącznie


SPRAWOZDANIA ZA I KW. 2019

Rb 27S Dochody I kw. 2019

Rb 28S Wydatki I kw. 2019

RB NDS Wynik budżetu I kw. 2019

Rb Z Zobowiązania I kw. 2019

Ulgi za I kwartał 2019


OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU
O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2018 ROK

Opinia RIO


WYKONANIE BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2018 ROK

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud Nr 86 / V / 2019 z dnia 29.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2018

Zał Nr 1 do Zarządzenia

Zał. Nr 1 Dochody

Zał. Nr 2 Wydatki

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4

Zał. Nr 5

Zał. Nr 6

Zał. Nr 7

Zał. Nr 8

Zał. Nr 9

Zał. Nr 10

Zał. Nr 11

Zał. Nr 12

Zał. Nr 13

Zał. Nr 14

Zał. Nr 15

Zał. Nr 16

Zał. Nr 17

Zał. Nr 18

Zał. Nr 19

zał. Nr 20

Zał. Nr 21

Zał. Nr 22

Zał. Nr 23

Zał. Nr 24 WZI

Zał. Nr 2 do Zarządzenia

Zał. Nr 3 do Zarządzenia

Zał. Nr 4 do Zarządzenia

Zał. Nr 5 Informacja o stanie mienia komunalnego


SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK

Rb-27S Dochody 2018

Rb-28S Wydatki 2018

RB-N za IV kw. 2018 r

Rb-NDS 2018

Rb-UZ 2018

Rb-Z 2018


PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Projekt Budżetu Gminy Szemud na rok 2019 – Zarządzenie nr 960.IV.2018

WPF 2019-2030

OPINIE
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU
W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

OPINIA BUDŻET

OPINIA WPF


SPRAWOZDANIA ZA III KW. 2018

Rb 27S dochody III kw. 2018

Rb 28S wydatki III kw. 2018

Rb N należności III kw. 2018

Rb-Z Zobowiązania III kw. 2018

Rb NDS wynik budżetu III kw. 2018


OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SPRAWIE
WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Opinia RIO


WYKONANIE BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud NR 906 z dnia 31.08.2018

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018
Zał. 1 – Dochody za I półrocze 2018
Zał. 2 – Wydatki za I półrocze 2018 rok
Zał. 3 – Wydatki SP I półrocze 2018
Zał. 4 – Wydatki oddziały przedszkolne I półrocze 2018
Zał. 5 – Wydatki przedszkola I półrocze 2018
Zał. 6 – Wydatki gimnazja I półrocze 2018
Zał. 7 – Wydatki specjalne o organizacji nauki I półrocze 2018
Zał. 8 – Wydatki specjalne organizacja nauki GIM I półrocze 2018
Zał. 8 – Wydatki specjalne organizacja nauki w SP I półrocze 2018
Zał. 9a – Wydatki stołówki szkolne I półrocze 2018
Zał. 9b – wydatki w ramach projektu 3.2.1 START w I półrocze 2018
Zał. 9c – Wydatki w ramach projektu 3.1 w I półrocze 2018
Zał. 10 – Wydatki świetlic socjoterapeutycznych w szkołach I półrocze 2018
Zał. 11 – Wydatki świetlice szkolne I półrocze 2018
Zał. 12 – Rachunek dochodów własnych za I półrocze 2018 roku
Zał. 13 – Dotacje celowe na zadania własne za I półrocze 2018
Zał. 14 – Dotacje podmiotowe za I półrocze 2018
Zał. 15 – Administracja rządowa za I półrocze 2018
Zał. 16 – Zadania powierzone za I półrocze 2018 rok
Zał. 17 – Dotacja na zadania własne I półrocze 2018
Zał. 18 – Wykaz wydatków niewygasających za I półrocze 2018 rok
Zał. 19 – Fundusz Sołecki za I półrocze 2018
Zał. 20 – Wydatki strukturalne za I półrocze 2018
Zał. 21 – Wykaz Zadań Inwestycyjnych z opisem za I półrocze 2018

WPF – Zał. nr 2 do Zarządzenia

WPF wg stanu na 30.06.2018 r.

Wykaz przedsięwzieć do WPF

Sprawozdanie GCKSiR część 1 zał. 3 do Zarządzenia

Sprawozdanie GCKSiR część 2 – zał. 3 do Zarządzenia

Sprawozdanie – Biblioteka Publiczna Gminy Szemud zał. nr 4 do Zarządzenia


SPRAWOZDANIA ZA ROK 2017

Rb27S dochody 2017

Rb288S wydatki 2017

RBN należności 2017

RBZ zobowiązania 2017

RBNDS wynik 2017


SPRAWOZDANIA ZA II KW. 2018

Rb-27 Dochody II kw. 2018

Rb-28S Wydatki II kw. 2018

Rb N Należności II kw. 2018

Rb-Z Zobowiązania II kw. 2018

Rb-NDS Wynik budżetu II kw. 2018


SPRAWOZDANIA I ZAŚWIADCZENIA

Sprawozdanie RB-N I kw. 2018

Zaświadczenie o niezaleganiu US

Zaświadczenie o niezaleganiu US

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS


SPRAWOZDANIA

NDS – I kw. 2018

Rb 28S – wydatki I kw. 2018

Rb Z – I kw. 2018

Sprawozdanie Rb27S – dochody I kw. 2018


OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ NT. WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA 2017 ROK

Opinia RIO – sfinansowanie deficytu

Opinia RIO – wykonanie budżetu 2017


INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA 2017 ROK

Informacja


WYKONANIE BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2017 ROK

Zarządzenie 2018 Wójta Gminy Szemud

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017 rok

Zał. 1 – Dochody za rok 2017

Zał. 2 – Wydatki za 2017 rok

Zał. 3 – wydatki w rozdziale _Szkoły podstawowe_ w szkołach

Zał. 4 – Wydatki w rozdziale _Oddziały przedszkolne w SP_

Zał. 5 – Wydatki w przedszkolach

Zał. 6 – Wydatki w gimnazjach

Zał. 7 – Wydatki w rozdziale 80149

Zał. 8 – Wydatki w rozdziale 80150

Zał. 9 – Wydatki w stołówkach szkolnych

Zał. 10a – Wydatki w świetlicach szkolnych

Zał. 10b – Wydatki w świetlicach socjhoterapeutycznych

Zał. 11a – Wydatki w ramach projektu 3.2.1 START!

Zał. 11b – Wydatki w ramach projektu 3.1 (Przedszkole Szemud)

Zał. 12 -Rachunek dochodów własnych za 2017 roku

Zał. 13 – Dotacje celowe na zadania własne za 2017

Zał. 14 – Dotacje podmiotowe za 2017

Zał. 15 – Administracja rządowa za 2017

Zał. 16- Zadania powierzone za 2017 rok

Zał. 17 -Dotacja na zadania własne za 2017

Zał. 18 – Wykaz wydatków niewygasających za za 2017 rok

Zał. 19 -Fundusz Sołecki 2017

Zał. 20 -Wydatki strukturalne za 2017

Zał. 22 -WZI stan 31.12. 2017 z wykonaniem

Sprawozdanie z realizacji budżetu Biblioteki 2017

Sprawozdanie z realizacji budżetu GCKSiR 2017


WYKONANIE BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

Wykonanie budżetu Gminy Szemud za I kw. 2018 roku


PROJEKT BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2018

Treść Zarządzenia: Projekt Budżetu na 2018r


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Szemud za III kwartały 2017 roku

Wykonanie budżetu  za III kw. 2017


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zarządzenie nr 681 / IV / 2017 Wójta Gminy Szemud z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Zał. 1 – Dochody za I pólrocze 2017 rok
Zał. 2 -Wydatki za I pólrocze 2017 rok
Zał. 3-11 Oświata za I półrocze 2017
Zał. 12 -Rachunek dochodów własnych za I pólrocze 2017 roku
Zał. 13 – Dotacje celowe za I połrocze 2017
Zał. 14 – Dotacje podmiotowe za I pólrocze 2017
Zał. 15 – Administracja rządowa za I półrocze 2017
Zał. 16- Zadania powierzone za I półrocze 2017 rok
Zał. 17 -Dotacja na zadania własne za I pólrocze 2017
Zał. 18 – Wykaz wydatków niewygasających za za I półrocze 2017 rok
Zał. 19 -Fundusz Sołecki za I pólrocze 2017
Zał. 20 -Wydatki strukturalne za I pólrocze 2017
Zał. 21 -WZI stan 30 06 2017 z wykonaniem do opisówki

WPF wg stanu na 30.06.2017 r.
Zał. Nr 1 do Wykaz przedsięwzięć
Zał. nr 2 – WPF

Biblioteka Publiczna Gminy Szemud w Szemudzie – Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Gmine Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie – Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Szemud za II kwartały 2017 roku

Wykonanie budżetu II kw. 2017


Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w roku 2016

Protokół_RIO (s.1-93)
Protokół_RIO (s.94-185)

Wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku

Odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne


Informacja o realizacji Budżetu Gminy Szemud za rok 2016

Informacja o realizacji Budżetu Gminy Szemud za rok 2016


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Szemud za I kwartał 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Szemud


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA ROK 2016

Zarządzenie 567 z 31.03.2017

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2016

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016

Zał. 1-Dochody za 2016 rok
Zał. 2 -Wydatki za 2016 rok
Zał. 3 Opisówka za 2016 Wydatki szkoły podstawowe
Zał. 4 Opisówka za rok 2016 – Oddziały przedszxkolne przy SP
Zał. 5 – Opisówka za rok 2016 – wydatki w przedszkolach
Zał. 6 – Opisówka za rok 2016 – wydatki w gimnazjach
Zał. 7 Opisówka za rok 2016 – uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki
Zał. 8 Opisówka za rok 2016 – uczniowie wymagający specjalnej organizacji nauki w SP i GIM
Zał. 9 – Opisówka za rok 2016 – wydatki w stołówkach szkolnych
Zał. 10 – Opisówka za rok 2016 – wydatki na świetlice socjoterapeutyczne w szkołach
Zał. 11 – Opisówka za rok 2016 – wydatki – świetlice w szkołach
Zał. 12 -Rachunek dochodów własnych za rok 2016
Zał. 13 – Dotacje celowe za rok 2016
Zał. 14 – Dotacje podmiotowe za rok 2016
Zał. 15 – Administracja rządowa za rok 2016
Zał. 16- Zadania powierzone za 2016 rok
Zał. 17 -Dotacja na zadania własne za rok 2016
Zał. nr 18 – Wydatki niewygasające za rok 2016
Zał. 19 – Fundusz Sołecki za rok 2016
Zał. 20 -Wydatki strukturalne za rok 2016
Zał. 21 – Wydatki sołeckie za rok 2016
Zał. 22 Opisówka WZI za rok 2016
Zał. Nr 2 do zarzadzenia – Informacja o kształtowaniu się WPF 2016 rok
Zał. Nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF za rok 2016
Zał. Nr 2 do WPF -Wykaz przedsięwzięć do WPF

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 – Bibioteka Publiczna Gminy Szemud

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 – Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie


Sprawozdania

Rb-27S 2016
Rb-28S 2016
RB NDS 2016
Rb-N 2016
Rb-Z 2016


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
nt. projektu budżetu na rok 2017

Opinia RIO nt. projektu budżetu Gminy Szemud na rok 2017

Opinia RIO nt. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud (WPF 2017-2025)


 

Zarządzenie nr 487 / IV / 2016
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu oraz informacją o sytuacji finansowej Gminy, a także w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2017 – 2025 

Zarządzenie nr 487 / IV / 2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu oraz informacją o sytuacji finansowej Gminy, a także w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2017 – 2025

Budżet 2017 – tekst uchwały – załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dochody – załącznik nr 1
Wydatki – załącznik nr 2
Wykaz zadań inwestycyjnych – załącznik nr 3
Fundusz sołecki na 2017 rok – załącznik nr 4
Przychody i rozchody budżetu – załącznik nr 5
Dochody na zadania zlecone – załącznik nr 6
Wydatki – administracja rządowa – załącznik nr 7
Dotacje i wydatki na zadania własne – załącznik nr 8
Porozumienia z JST – załącznik nr 9
Wykaz dotacji podmiotowych i celowych – załącznik nr 10
Wydatki strukturalne – załącznik nr 11
Rachunek dochodów oświatowych – załącznik nr 12
Gospodarka odpadami – załącznik nr 13

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2017 – załącznik nr 2 do Zarządzenia

Informacja o sytuacji finansowej 2016 – załącznik nr 3 do zarządzenia

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2025 – tekst – załącznik nr 4 do Zarządzenia
WPF 2017-2025 – załącznik nr 1
Wykaz przedsięwzięć do WPF 2017-2025 – załącznik nr 2
Objaśnienia do WPF 2017-2025 – załącznik nr 3

Całość do pobrania (spakowane ZIP-em)


 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (Urząd Gminy Szemud)
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (Gmina Szemud)
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Szemud za III kwartały 2016 roku


SPRAWOZDANIA

Dochody RB-27s – III kwartał 2016
Wydatki RB-28s – III kwartał 2016
Należności RB-N – III kwartał 2016
Zobowiązania RB-Z – III kwartał 2016
Wynik budżetu Rb-NDS – III kwartał 2016


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud nr 425/IV/2016 z dnia 31.08.2016 roku
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 1: Dochody za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 2: Wydatki za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 3: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 4: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 5: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 6: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 7: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 8: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 9: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 10: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 11: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 12: Rachunek dochodów własnych za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 13: Dotacje celowe za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 14: Dotacje podmiotowe za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 15: Administracja rządowa za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 16: Zadania powierzone za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 17: Dotacja na zadania własne za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 18: Wydatki niewygasające za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 19: Fundusz sołecki za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 20: Wykaz zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku – Biblioteka Publiczna Gminy Szemud
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku – Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2025 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku
Wykaz przedsięwzięć do WPF 2013-2025


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA II KWARTAŁY 2016 R.

Sprawozdanie – II kw. 2016


SPRAWOZDANIA

Dochody Rb-27S II kw. 2016
Wydatki Rb-28S II kw. 2016
Zobowiązania Rb-Z II kw. 2016
Wynik budżetu Rb-NDS II kw. 2016


OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD

ZA ROK 2015

Opinia RIO str1

Opinia RIO str2


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD

ZA ROK 2015

Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2015


WYKONANIE BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I KWARTAŁ ROKU 2016

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2016r.


SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2016

Rb-27S I kw. 2016
Rb-28S I kw. 2016
Rb-N I kw. 2016
Rb-NDS I kw. 2016
Rb-Z I kw. 2016


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA ROK 2015

Zarządzenie 323-IV-2016
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015
Zał.1-Dochody za 2015 rok
Zał.2 -Wydatki za 2015 rok
Zał. 3-11 oświata za 2015
Zał.12-Rachunek dochodów własnych za 2015
Zał.13 – Dotacje celowe za 2015
Zał.14 – Dotacje podmiotowe za 2015 rok
Zał.15-Administracja rządowa za 2015 rok
Zał. nr16 zadania powierzone na podstawie porozumienia
Zał.17 -Dotacja na zadania własne za 2015 rok
Zał.18 Fundusz strukturalne za 2015 rok
Zał.19 Wykaz wydatków niewygasających za 2015 rok
Zał.20 -Wydatki Sołeckie 2015
Zał.21-Fundusz Sołecki za 2015
Zał.22 -opisówka WZI 2015
Załącznik nr 2 do Zarządzenia – WPF
WPF 2015-2025 według stanu na 31.12.2015 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 21.12.2015 r.

Sprawozdanie roczne Biblioteka Szemud 2015
Sprawozdanie finansowe GCKSiR za rok 2015


SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Rb-Z Zobowiązania 2015 r.
Rb-27S Dochody rok 2015
Rb 28S – Wydatki 2015 r.
Rb-N Należności 2015 r.
Rb-NDS Wynik budżetu 2015 r.Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na rok 2016

Opinia RIO o projekcie WPF na lata 2016-2025

Informacja MF.(2003149_1326672)


 

s_2015-09-17-13-21-32_1_02935

s_2015-09-17-13-20-45_1_22188

 


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA III KWARTAŁY 2015 R

W oparciu o art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA III KWARTAŁY 2015 R.

 

Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
A. Dochody
73.154.920,71
54.302.156,70
     A1. Dochody bieżące
65.025.826,10
50.617.853,25
     A2. Dochody majątkowe
8.129.094,61
3.684.303,45
B. Wydatki
81.837.040,77
53.276.378,82
     B1. Wydatki bieżące
57.987.590,87
39.773.314,58
     B2. Wydatki majątkowe
23.849.449,90
13.503.064,24
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)
– 8.682.120,06
1.025.777,88
D. Finansowanie (D1-D2)
8.682.120,06
3.074.854,79
     D1 – Przychody ogółem
     z tego:
14.815.485,06
7.870.337,79
     D11. kredyty i pożyczki
1.587.000,00
1.111.000,00
w tym na realizacjęprogramów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
1.587.000,00
1.111.000,00
     D14. papiery wartościowe
6.600.000,00
0,00
     D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
6.628.485,06
6.759.337,79
     D2 – Rozchody ogółem
     z tego:
6.133.365,00
4.795.483,00
     D21. spłaty kredytów i pożyczek
6.133.365,00
4.795.483,00
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
3.051.367,00
2.211.310,00
 II. KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (narastająco od dnia 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.)
Lp.
Rodzaj niepodatkowej należności budżetowej,
którą umorzono
Kwota umorzenia
 
 
Należność główna
Odsetki i należności uboczne
 
 
 
1.
Renta planistyczna
0,00
0,00
2.
Opłata adiacencka z tytułu podziału
2.338,65
0,00
3.
Opłata adiacencka z tytułu uzbrojenia w infr. techn.
3.339,75
174,35
4.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5.444,32
204,28
Razem:
11.122,72
378,63
   WÓJT GMINY SZEMUD
/-/ Ryszard Kalkowski

Sporządziła:
Teresa Pustelnik
Skarbnik Gminy
30.10.2015 r.

OPINIA RIO W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI WYKUPU OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Reader Opinia RIO w sprawie wykupu obligacji komunalnych


WYKAZ ZADŁUŻENIA GMINY WG STANU NA 30.09.2015R.
Wykaz zadłużenia gminy wg stanu na 30.09.2015 r.


ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁATACH I PODATKACH

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach ZUS – Urząd Gminy Szemud

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – Urząd Gminy w Szemudzie

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

 


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku (cz. 1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku (cz. 2)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku (cz. 3)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku (cz. 4)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku (cz. 5)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku (cz. 6)


 

W oparciu o art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA II KWARTAŁY 2015 R.

 
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
A. Dochody
70.428.534,75
38.502.296,84
     A1. Dochody bieżące
62.108.243,75
35.181.120,99
     A2. Dochody majątkowe
8.320.291,00
3.321.175,85
B. Wydatki
78.842.178,10
36.524.367,26
     B1. Wydatki bieżące
54.564.691,86
27.444.137,60
     B2. Wydatki majątkowe
24.277.486,24
9.080.229,66
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-8.413.643,35
1.977.929,58
D. Finansowanie (D1-D2)
8.413.643,35
3.647.092,79
     D1 – Przychody ogółem
     z tego:
13.866.927,35
7.854.280,79
     D11. kredyty i pożyczki
3.057.000,00
880.000,00
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
3.057.000,00
880.000,00
     D14. papiery wartościowe
4.500.000,00
0,00
     D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
6.309.927,35
6.974.280,79
     D2 – Rozchody ogółem
     z tego:
5.453.284,00
4.207.188,00
     D21. spłaty kredytów i pożyczek
5.453.284,00
4.207.188,00
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
2.365.736,00
2.211.310,00
 
II. KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (narastająco od dnia 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.)
 
Lp.
Rodzaj niepodatkowej należności budżetowej,
którą umorzono
Kwota umorzenia
 
 
Należność główna
Odsetki i należności uboczne
 
 
 
1.
Renta planistyczna
0,00
0,00
2.
Opłata adiacencka z tytułu podziału
1.000,00
0,00
3.
Opłata adiacencka z tytułu uzbrojenia w infr. techn.
3.339,75
174,35
4.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3.917,08
175,28
Razem:
8.256,83
349,63

WÓJT GMINY SZEMUD
/-/ Ryszard Kalkowski

Sporządziła:
Teresa Pustelnik
Skarbnik Gminy
31.07.2015 r. 

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA II KWARTAŁY 2015 ROKU

2015-06-22-07-42-08_1_87118

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RB 27 S I kw. 2015 (dochody)

Rb 28S I kw. 2015 (wydatki)

RB N I kw. 2015 (należności)

RB NDS I kw. 2015 (wynik budżetu)

RB Z I kw. 2015 (zobowiązania)


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I KWARTAŁ 2015 R

W oparciu o art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I KWARTAŁ 2015 R.

 

Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
A. Dochody
65.373.858,75
22.029.414,59
     A1. Dochody bieżące
60.619.763,75
19.265.128,46
     A2. Dochody majątkowe
4.754.095,00
2.764.286,13
B. Wydatki
72.215.314,44
15.775.161,52
     B1. Wydatki bieżące
53.637.501,66
13.897.438,35
     B2. Wydatki majątkowe
18.577.812,78
1.877.723,17
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-6.841.455,69
6.254.253,07
D. Finansowanie (D1-D2)
6.841.455,69
6.254.253,07
     D1 – Przychody ogółem
     z tego:
12.294.739,69
7.084.280,79
     D11. kredyty i pożyczki
1.862.568,00
110.000,00
w tym na realizacjęprogramów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
1.862.568,00
110.000,00
     D14. papiery wartościowe
4.500.000,00
0,00
     D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
5.932.171,69
6.974.280,79
     D2 – Rozchody ogółem
     z tego:
5.453.284,00
3.894.813,00
     D21. spłaty kredytów i pożyczek
5.453.284,00
3.894.813,00
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
2.365.736,00
2.211.310,00

I. KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (narastająco od dnia 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.)

Lp.
Rodzaj niepodatkowej należności budżetowej,
którą umorzono
Kwota umorzenia
 
 
Należność główna
Odsetki i należności uboczne
 
 
 
1.
Renta planistyczna
0,00
0,00
2.
Opłata adiacencka z tytułu podziału
0,00
0,00
3.
Opłata adiacencka z tytułu uzbrojenia w infr. techn.
1.800,00
174,35
4.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1.986,08
78,80
Razem:
3.786,08
253,15

 

WÓJT GMINY SZEMUD
/-/ Ryszard Kalkowski
Sporządziła:
Teresa Pustelnik
Skarbnik Gminy
29.04.2015 r.

 Budżet na rok 2015

Uchwała budżetowa na rok 2015

Projekt budżetu gminy na rok 2015

Opinia RIO o projekcie budżetu

2015-06-15-10-19-40_1_915142015-06-15-10-19-10_1_04830

 Protokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
07.05 – 31.08. 2012r.

Protokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej przeprowadzonej w Gminie Szemud w okresie od dnia 07.05.2012r. do dnia 31.08.2012r.

Wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku

 

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne RIO w GdańskuProtokół z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w roku 2008

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w roku 2008

Wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku