Decyzja Wójta Gminy Szemud, sygnatura sprawy GO.6220.11.2018.12 z dnia 16.09.2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża ,,Szemud III” realizowanego na terenie miejscowości Szemud, dz. nr 438/10 obręb Szemud, gm. Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie’ po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Gdańsku ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Decyzja Wójta Gminy Szemud