Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5.350.000,00 EURO na zadanie pn.: Przebudowa ściany szczytowej budynku kompostowni na terenie zakładu „EKO DOLINA” Sp. z o.o. (CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45112000-5, 45262350-9, 45262311-4, 45262310-7, 45233221-4, 45421000-4)

Informacja o przetargu