Zgodnie z §34 Umowy Spółki, Eko Dolina Sp. z  o. o. przekazuje informację o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000,00 EURO na: Dostawa wraz z montażem i wymianą rozdzielnic zasilająco-sterowniczych pompowni PS-1, PWD-35, PS-2, PD-1 oraz P4. (CPV: 31213100-3, 44322200-5, 45317000-2, 51110000-6, 71320000-7)

Informacja do Wspólników