Zgodnie z §34 Umowy Spółki, Eko Dolina Sp. z o. o. przekazuje informację o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000,00 EURO na: Sukcesywne dostawy nadtlenku wodoru (CPV: 24315300-8)

Informacja do wspólników