Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000,00 EURO na: Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – RDF(CPV: 90514000-3, 90513000-6, 90511000-2).

Informacja do Wspólników