Informacja o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000,00 EURO na: SUKCESYWNE DOSTAWY ŁUGU SODOWEGO (CPV: 24311520-8).

INFORMACJA DLA WSPÓLNIKÓW