Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.662.2019.AO z dnia 16.09.2019r. podające do publicznej widaomości informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód opadowych i roztopowych z rejony przebudowanej pętli autobusowej i skrzyżowania Drogi Wojewódzkiej nr 224 (DW nr 224) z ul. Wygoda w Przetoczynie za pośrednictwem studni chłonnych D1 I D2.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku