Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000,00 EURO na Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych, ochron indywidualnych (KOD CPV 18100000-0, 18130000-9, 18141000-9, 188300-6).

Informacja do wspólników – załącznik