Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Szemud w roku szkolnym 2019/2020 – 30 października 2020

  1. Przedszkola, oddziały przedszkolne i szkół publiczne w roku szkolnym 2019/2020

1) W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Szemud była organem prowadzącym dla:

  • 6 szkół podstawowych,
  • 2 zespołów szkół w skład, których wchodziły:

– 2 przedszkola,

– 2 szkoły podstawowe.

2) WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

  • OBOWIĄZKOWE ROCZNE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Do oddziałów przedszkolnych w:

– szkołach podstawowych uczęszczało 162 wychowanków,

– przedszkolach 93 wychowanków,

– niepublicznych przedszkolach 64

Łącznie realizacja obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
odbywała się w 15 oddziałach placówek publicznych.

  • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

W oddziałach przedszkolnych  (łączonych) w szkołach podstawowych realizowało 60 dzieci wychowanków.

W 8 oddziałach publicznych przedszkoli wychowanie przedszkolne realizowało 176 wychowanków.

W 18 oddziałach niepublicznych przedszkoli wychowanie przedszkolne realizowało 420 wychowanków.

  1. Stan organizacji przedszkoli i szkół niepublicznych w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie Gminy Szemud funkcjonowały:

  • 4 przedszkola niepubliczne (w tym 1 przedszkole z filią),
  • 1 niepubliczny punkt przedszkolny,
  • 1 niepubliczna szkoła podstawowa z przedszkolem.

W związku z niewystarczającą liczbą miejsc w przedszkolach publicznych,  ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 pod nazwą „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Szemud możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”. Ogłoszenie obejmowało zapewnienie miejsca dla 33 dzieci (25 dzieci z Przedszkola Publicznego w Szemudzie i 8 dzieci z Przedszkola Samorządowego
w Koleczkowie). Wpłynęła jedna oferta, którą złożyła Pani Monika Dawidowska prowadząca Niepubliczne Przedszkole „ZIELONY ZAKĄTEK” w Bojanie.

W ramach podpisanej umowy z w/w organem prowadzącym w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego do przedszkola aktualnie uczęszcza 16 dzieci (9 dzieci z Przedszkola Publicznego w Szemudzie i 7 dzieci z Przedszkola Samorządowego w Koleczkowie.

III. Kadra pedagogiczna. Administracja i obsługa

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szemud zatrudnionych było 249 nauczycieli, z czego 16 to nauczyciele stażyści, 52 – nauczyciele kontraktowi, 81 – nauczyciele mianowani, 100 – nauczyciele dyplomowani- dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

W roku szkolnym 2019/2020 po przeprowadzonych postępowaniach egzaminacyjnych Wójt Gminy Szemud nadał 11 stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Kadara pedagogiczna miała możliwość realizacji dokształcania i doskonalenia zawodowego
w ramach ustawowo przeznaczonych na ten cel środków finansowych oraz wyznaczonego przez Wójta Gminy Szemud planu podziału, tych środków i specjalności podlegających dofinansowaniu.

Ponad 90 % zatrudnionych nauczycieli posiadało wykształcenie wyższe magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym, pozostali nauczyciele mieli wykształcenie wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym.

  1. Poziom nauczania wyniki egzaminu w klasie ósmej w roku szkolnym 2019/2020

Miernikiem poziomu nauczania w szkole podstawowej jest egzamin ósmoklasisty. Wyniki osiągane przez ucznia są uzależnione od jego uwarunkowań indywidualnych, takich jak: zdolności, predyspozycje, rozwój pozaszkolny, potrzeby edukacyjne związane z dysfunkcjami ucznia, uwarunkowania społeczne, czy wpływ grupy rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych takich jak: kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli i metody nauczania. W Gminie Szemud do egzaminu przystąpiło 222 uczniów. Wyniki egzaminu przedstawiono na w poniższej tabeli oraz poglądowo na wykresie.

Ponadto w załącznikach do informacji przedstawiono informacje dot. średnich wyników
w gminach i powiatach naszego województwa:
Załącznik nr 1 Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku w gminach województwa pomorskiego.
Załącznik nr 2 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku w powiatach województwa pomorskiego.
Załącznik nr 3 Wyniki w zależności od lokalizacji szkoły.
Załączniki nr 4 Rozkłady wyników i parametry statystyczne.
V. Stan realizacji zadań oświatowych Gminy na rzecz uczniów i szkół.
1. Zadania podstawowe
W roku szkolnym 2019/2020 realizowano szereg zadań wynikających
z ustawowych obowiązków Gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie, szkołom prowadzonym przez gminę, środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków, a także środków finansowych w formie dotacji do działających w Gminie niepublicznych punktów przedszkolnych i przedszkoli.
Dyrektorzy szkół na bieżąco dokonywali przeglądów, remontów i konserwacji obiektów. Z inicjatywy organu prowadzącego przeprowadzono następujące inwestycje:
1) dobudowanie nowego skrzydła w budynku w Szkoły Podstawowej Kielnie,
2) termomodernizacja i przebudowa wraz z modernizacją wejścia do budynku, kotłowni i kilku sal w Szkole Podstawowej w Łebnie.
W celu dostosowania aktów praca miejscowego do zmian w przepisach prawa i uregulowania spraw wynagrodzeń, po uzgodnieniach ze związkami zawodowymi podjęto Uchwałę Nr XIV/168/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szemud.

2. Zdalna nauka
W roku szkolnym 2019/2020 w związku z pandemią koronawirusa SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 od 16 marca 2020r. do dnia 30 marca 2020r. w szkołach na terenie całego kraju zawieszono zajęcia szkolne. Od dnia 25 marca 2020r. do dnia 26 czerwca 2020r. szkoły przeszły na tryb zdalnej nauki.
W ramach projektu ZDALNA SZKOŁA oraz ZDALNA SZKOŁA+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 zakupiono 146 laptopów, które zostały przeznaczone do zdalnej nauki uczniów oraz pracy zdalnej nauczycieli.
3. Dowożenie uczniów do szkół
Realizacja dowozu uczniów do oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych
i gimnazjalnych odbywa się w oparciu o art. 32 ust. 3 i 7 oraz art. 39 ust. 2 i 3 Prawa oświatowego oraz Zarządzenie nr 174/III/2019 Wójta Gminy Szemud z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Szemud. Gmina Szemud w roku szkolnym 2019/2020 z uwagi na dobrze zorganizowaną sieć komunikacji publicznej gmina nie organizowała przewozu uczniom. Korzystając z uprawnienia ustawowego dowóz został zrealizowany poprzez zwrot kosztu przejazdu uczniów środkami komunikacji publicznej tj. MZK Gdynia oraz PKS Gdynia sp. z o.o.
Dowóz 57 uczniów niepełnosprawnych organizowany własnymi środkami transportu (4 busy) do 5 placówek edukacyjnych (Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy w Gdyni, Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy Strzepcz, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Gdynia, Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie).
Pozostała część uczniów uprawnionych do dowozu dowożona była przez rodziców własnymi środkami transportu, a rodzice mieli możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów przejazdu. Zawarto 14 umów na realizację dowożenia dzieci do placówek oświatowych samochodami prywatnymi.

4. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 90b, 90c, art. 90m ustawy z dnia 7 lipca 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ) wspomagano uczniów
w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tych form wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów jak również szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Szemud. Od 2020 roku sprawami stypendiów i zasiłków szkolnych zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy o Prawo oświatowe wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W roku szkolnym 2019/2020 dofinansowanie otrzymało 39 pracodawców, którzy wyszkolili 43 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Szemud. Na realizację powyższego zadania pozyskano środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 337 809,99 zł, które w 100% pokryły poniesione wydatki.
6. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Działają na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe realizowano zadanie
z zakresu kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat, zamieszkałą na terenie gminy Szemud. Weryfikacji pod kontem kontynuacji edukacji w szkołach ponadpodstawowych ustalano na podstawie pozyskanych danych ze szkół, do których uczniowi uczęszczają oraz przy współudziale rodziców, którzy zgodnie z art. 40 ust. 2 na żądanie wójta gminy, są obowiązani informować o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
W drodze podjętych działań ustalono, że młodzież zamieszkująca na terenie Gminy Szemud po ukończeniu szkoły podstawowej/gimnazjum realizuje obowiązek nauki poprzez:

7. Bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe

W roku szkolnym 2019/2020 bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe otrzymało 2225 uczniów z: kl. I, II, III, IV, VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz  uczniów wymagających dostosowanych potrzeb edukacyjnych. Na realizację zadania pozyskano z budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki finansowe (łącznie z 1% na obsługę zadań) w kwocie: 181.595,03 zł. 8. Zadania dodatkowe Szachy              We wszystkich kl. I i II szkół podstawowych realizowano zajęcia nauki gry w szachy w ramach ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez szachy w szkole”, wpieranego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polski Związek Szachowy. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. W szkołach dla uczniów kl. I organizowane są turnieje szachowe, a raz w roku przeprowadzany jest turniej o zasięgu gminnym. Projekt obejmuje objęcie uczniów działaniem edukacyjnym w kl. I i II.

Konkursy i turnieje

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w licznych projektach, wydarzeniach, konkursach i turniejach. W różnych zakresach tematycznych organizowano na terenie Gminy Szemud konkursy, zawody i olimpiady o zasięgu gminnym, powiatowym a nawet wojewódzkim. Poprzez działania prowadzone przez Szkolny Związek Sportowy uczniowie mieli  możliwość uczestniczenia w powiatowych zawodach sportowych.

Wprowadzenie stanu epidemicznego w kraju uniemożliwiło zrealizowanie wszystkich zaplanowanych konkursów i zawodów.

Stypendia naukowe
W 2019/2020 przyjęto nowe zasady udzielania stypendium naukowego. Podjęto Uchwałę Nr XV/174/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 18 grudnia 2019r. W sprawie przyjęcia Regulaminu stypendialnego Rady Gminy Szemud w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Szemud.

VII. Nadzór i kontrola
1) Zarządzanie i administrowanie

W roku szkolnym 2019/2020 realizowano również szereg działań o charakterze organizacyjnym i analitycznym zadań należących do realizacji przez organ prowadzący.  Głównym celem działań było zracjonalizowanie wydatków w szkołach oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe i gospodarne dysponowanie środkami budżetowymi przekazanymi na realizację zadań oświatowych.

2) Nadzór pedagogiczny.

W roku szkolnym 2019/2020 ze strony organu sprawującego nadzór pedagogiczny nie były przeprowadzane kontrole w zakresie ewaluacji zewnętrznej. Zgodnie z uprawnieniami ustawowymi ze strony Kuratorium Oświaty w Gdańsku przeprowadzone zostały kontrole z zakresu nadzoru pedagogicznego. Kontrole doraźne w ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadzone w szkołach na terenie Gminy Szemud:

1) na podstawie nieprawidłowości zgłoszonych przez rodzica przeprowadzona została ze strony Kuratorium Oświaty w Gdańsku kontrola doraźna w indywidualnej sprawie. Dyrektor poinformował organ prowadzący o wynikach kontroli i zastosował się do zaleceń pokontrolnych.

2) kontrole doraźne w zakresie realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej w Bojanie oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie.

W obu kontrolach organ nadzoru pedagogicznego stwierdził zasadnicze zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego zgodnie z ramowym planem nauczania.

VIII. Podsumowanie

Dopełnieniem niniejszej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 są szczegółowe sprawozdania z realizacji tych zadań złożone przez poszczególnych dyrektorów szkół. Zapewniamy Państwu możliwość zapoznania się z treścią złożonych sprawozdań, których jesteśmy w posiadaniu.