Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka w Bojanie

INFORMACJA
o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Na podstawie §12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

Wójt Gminy Szemud informuje, że w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Szemudzie, przy ul. Kartuskiej 13 (budynek B, pokój nr 27), odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 45 o powierzchni 6100 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Bojano gm. Szemud, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi jest księgę wieczystą nr GD1W/00059671/9.

Przedmiot przetargu:
Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Szemud, położona przy ul. Wybickiego w miejscowości Bojano, gm. Szemud (wjazd od strony ul. Turystycznej), oznaczona jako działka nr 45 o powierzchni 6100 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi jest księgę wieczystą nr GD1W/00059671/9.

Zgodnie z ustaleniami MPZP – działka oznaczona nr 45 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, w części teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej MNU, w części drogę dojazdową KDD, w części drogę wewnętrzną KDW, w części miejsca parkingowe KP. Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości jest wolna od obciążeń, działka nr 45 nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości – 898.023,50 zł

• najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 907.013,50 zł netto,
• liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2
• liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
• nabywca nieruchomości – JJ CONSTRUCTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Czesława Niemena 15/19.

 

Szemud, dnia 7 grudnia 2020 r.