Informacja PGW WP

Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak GD.ZUZ.3.4210.815.2020.EC z dn. 17.12.20 r. podająca do publicznej wiadomości informację, że wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Pana Jerzego Kozerskiego, reprezentującego Pana Marka Kwidzińskiego, w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w miejsce otwartego koryta rowu melioracji wodnych szczegółowych ,,R – B” na terenie działek nr 60/1, 60/4, 60/5 obręb Łebieńska Huta, rurociągu ⌀ 800 MM O DŁUGOŚCI 106,0 M.