Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.374.2019.BB z dnia 26.08.2019r. od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podająca do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek p. Pawła Białobrzeskiego, jako pełnomocnika iBet Sp. z o. o., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: – wykonanie urządzenia wodnego – studni nr 1 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych wykonanym dla zakładu górniczego ,,Głazica IV” (dz. nr 95/4 obręb 0006 Głazica, gm. Szemud, pow. wejherowski) oraz usługę wodną – pobór wód podziemnych z ujęcia jw. na cele technologiczne.

Informacja PGW Wody Polskie