Informacja z Eko Dolina znak OZP-P/14/2020 zgodnie z §34 Umowy Spółki, Eko Dolina Sp. z o. o. informująca o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000,00 EURO na: Sukcesywne dostawy kwasu siarkowego (CPV: 24311411-1).

Informacja do Wspólników