Zgodnie z §34 Umowy Spółki, Eko Dolina Sp. z o. o. przekazuje informację o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 221 000,00 EURO na zadanie pn.: Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– pre-RDF.

(CPV: 90514000-3, 90513000-6, 90511000-2)

Informacja do Wspólników

mgr Adrian Pobłocki
specjalista ds. zamówień publicznych