Fundusz Sołecki na rok 2021

Ustawa o funduszu sołeckim
Formularz wniosku


Wybory sołeckie kadencji 2019-2024

Na podstawie przepisów statutów sołeckich sołectw Gminy Szemud Wójt Gminy Szemud zwołuje zebrania wiejskie dla przeprowadzenia wyborów sołeckich. Terminarz zebrań zamieszczamy poniżej. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców sołectwa, obecnych na zebraniu, wybory sołeckie odbędą się w drugim terminie zgodnie z poniższym harmonogramem.
Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z sołtysami, podczas tych zebrań mieszkańcy poszczególnych sołectw zdecydują o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.

Proponowany ramowy program zebrań przedstawia się następująco:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.
3. Informacja Wójta o stanie realizacji inwestycji w sołectwie.
4. Uchwalenie wniosku dot. wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego na rok 2020.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.

Zapraszamy do aktywnego udziału!

UWAGA! Zmiana terminu zebrania w Kielnie: 2 września 2019 godz. 19.00
(II termin – 2 września 2019 godz. 19.30)

Harmonogram zebrań wiejskich (do pobrania w PDF)

Fundusz sołecki na rok 2020 (do pobrania w PDF)


Harmonogram zebrań wiejskich_sierpień-wrzesień2018

Fundusz sołecki na rok 2019
Ustawa o funduszu sołeckim
Formularz wniosku


Harmonogram zebrań wiejskich
styczeń – luty 2017 r.

Sołectwo Sołtys Telefon Data Miejsce
Kamień Bojke Edmund 885786000 17.01 godz. 17.00 Świetlica wiejska
Koleczkowo Barkowski Jan 885798000 30.01 godz. 17.30 SP Koleczkowo
Karczemki Dampc Teresa 695997088 30.01 godz. 19.00 SP Karczemki
Szemudzka Huta Lidzbarska Janina 885978000 31.01 godz. 16.30 SP Jeleńska Huta
Jeleńska Huta Potrykus Kazimierz 885768000 31.01 godz. 17.00 SP Jeleńska Huta
Będargowo Okrój Łukasz 885168000 02.02 godz. 16.30 SP Łebieńska Huta
Łebieńska Huta Wilczewski Wojciech 885948000 02.02 godz. 17.00 SP Łebieńska Huta
Głazica Nowicka Maria 885738000 06.02 godz. 16.30 Świetlica wiejska
Częstkowo Łazorczyk Beata 885698000 06.02 godz. 18.00 Remiza OSP
Kieleńska Huta Potrykus Mariusz 885797000 08.02 godz. 16.30 Świetlica wiejska
Donimierz Polaszek Zdzisław 885728000 08.02 godz. 18.00 SP Donimierz
Szemud Draws Stanisław 885968000 09.02 godz. 18.00 Biblioteka Szemud
Zęblewo Miotk Roman 887687000 13.02 godz. 16.30 SP Łebno
Łebno Miotk Dorota 885947000 13.02 godz. 17.30 SP Łebno
Grabowiec Baranowska Beata 885746000 14.02 godz. 16.30 Sala weselna
Przetoczyno Kleszczewska Ewa 885956000 14.02 godz. 18.00 Świetlica wiejska
Bojano Mach Kazimierz 885327000 16.02 godz. 18.00 ZS Bojano
Dobrzewino Walkusz Eugeniusz 885726000 20.02 godz. 18.00 SP Karczemki
Leśno Parchem Ryszard 885928000 21.02 godz. 16.30 Świetlica wiejska
Rębiska Bieszke Antoni 885967000 21.02 godz. 18.00 Świetlica wiejska
Kielno Wenzel Wiesława 885796000 23.02 godz. 18.00 WOK Kielno
Warzno Hopa Wiesław 887568000 28.02 godz. 16.30 Świetlica wiejska
Kowalewo Parchem Jerzy 885826000 28.02 godz. 18.00 U sołtysa

Harmonogram zebrań wiejskich (po pobrania)


 

Główny Urząd Statystyczny w ostatnich dniach opublikował dane o liczbie mieszkańców, co pozwoliło na ustalenie kwot funduszu sołeckiego, będących do dyspozycji sołectw w roku 2017.

Ustalenie przez dane sołectwo przeznaczenia tych środków dokonuje się podczas Zebrania Wiejskiego, a następnie wymagane jest złożenie pisemnego wniosku (formularz poniżej) w tej sprawie do Urzędu Gminy do 30 września 2017 r. Do wniosku musi być dołączony protokół z zebrania, który sporządza przewodniczący zebrania (najczęściej sołtys), wraz z listą osób obecnych na zebraniu.

 

1

Fundusz sołecki na rok 2017
Ustawa o funduszu sołeckim
Formularz wniosku
Formularz wniosku_(zmiana przeznaczenia)

Harmonogram

Harmonogram zebrań wiejskich FS 2017
(do pobrania)


PRZEDTERMINOWE WYBORY SOŁTYSA PRZETOCZYNA
Uprzejmie informujemy, że w związku z rezygnacją Pani Haliny Skwarło z funkcji sołtysa w Przetoczynie, podczas zebrania wiejskiego, zwołanego na dzień 9 września br., odbędą się także przedterminowe wybory sołtysa Przetoczyno.


 

KOSULTACJE SPOŁECZNE
W SPRAWIE PODZIAŁU SOŁECTWA DOBRZEWINO

2015-10-16-11-28-20_1_43286

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji – podział sołectwa Dobrzewino

Statut sołectwa Karczemki

Statut sołectwa Dobrzewino

Projekt uchwały – Podział sołectwa Dobrzewino

Projekt uchwały – Podział sołectwa Dobrzewino

Harmonogram zebrań wiejskich – zał. nr 1

Granice sołectwa Karczemki

Granice sołectwa Dobrzewino

Formularz ankiety – podział sołectwa Dobrzewino


Harmonogram zebrań wiejskich – Fundusz sołecki na rok 2016r.
Sołectwo
Data
Miejsce
Kamień
2015-08-26 godz. 18.30
Świetlica wiejska
Będargowo
2015-08-27 godz. 17.30
SP Łebieńska Huta
Łebieńska Huta
2015-08-27 godz. 17.30
SP Łebieńska Huta
Kowalewo
2015-08-31 godz. 17.30
U sołtysa
Zęblewo 2015-08-28 godz. 17.30   U sołtysa
Łebno  2015-08-28 godz. 19.00   SP Łebno
Leśno
2015-08-31 godz. 19.00
Świetlica wiejska
Częstkowo
2015-09-02 godz. 18.00
Remiza OSP
Donimierz
2015-09-03 godz. 18.00
SP Donimierz
Warzno 2015-09-07 godz. 18.00  Świetlica wiejska
Szemud
2015-09-08 godz. 18.00
GCKSiR (sala korekcyjna)
Głazica
2015-09-09 godz. 18.00
Świetlica wiejska
Przetoczyno
2015-09-09 godz. 19.30
Świetlica wiejska
Kielno
2015-09-10 godz. 18.00
WOK Kielno
Grabowiec
2015-09-14 godz. 18.00
Sala weselna
Szemudzka Huta
2015-09-16 godz. 17.30
SP Jeleńska Huta
Jeleńska Huta
2015-09-16 godz. 19.00
SP Jeleńska Huta
Kieleńska Huta
2015-09-17 godz. 17.30
Świetlica wiejska
Koleczkowo
2015-09-21 godz. 17.30
SP Koleczkowo
Bojano
2015-09-23 godz. 18.00
ZS Bojano
Rębiska
2015-09-24 godz. 17.30
Świetlica wiejska
Dobrzewino
2015-09-28 godz. 17.30
SP Karczemki
Karczemki
2015-09-28 godz. 19.00
SP Karczemki

WYBORY SOŁECKIE W DOBRZEWINIE I KARCZEMKACH

Uprzejmie informujemy o terminach Zebrań Wiejskich wyborczych dla sołectw Dobrzewino i Karczemki, zwołanych w celu wyboru władz sołeckich. Obydwa Zebrania odbędą się w szkole w Karczemkach, a ich terminy są następujące:

Sołectwo Karczemki – 10 sierpnia o godz. 18.00 (drugi termin wyznacza się na godz. 18.30);
Sołectwo Dobrzewino – 10 sierpnia o godz. 19.30 (drugi termin wyznacza się na godz. 20.00).

Zapraszamy i zachęcamy do aktywnego do uczestnictwa!

R. Przybyt


 

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2016

Ustalono ostateczną wysokość środków, jaka przypadnie poszczególnym sołectwom w roku 2016 w ramach Funduszu Sołeckiego. Informację w tej sprawie przekazano Wojewodzie Pomorskiemu.

Ustalanie wysokości środków, jakie w ramach wyodrębnionego przez Radę Gminy funduszu sołeckiego będą w dyspozycji sołectwa, odbywa się wg wzoru zamieszczonego w art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim.
Zgodnie z zasadami, wynikającymi wprost z tej ustawy, kwota funduszu dla danego sołectwa nie może przekraczać dziesięciokrotności kwoty bazowej w danej gminie. Kwota bazowa stanowi iloraz kwoty dochodów bieżących gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata oraz liczby mieszkańców gminy – wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o 2 lata – ustalanej przez Prezesa GUS. Szczegóły, w tym formularz wniosku, zawarto poniżej.

Zachęcamy sołtysów do w miarę szybkiego zwoływania zebrań wiejskich w tej kwestii, uprzednio zgłaszając planowany termin do Urzędu Gminy w celu ogłoszenia terminu zebrania na naszej stronie internetowej.

Romuald Janca

2015-07-23-14-26-03_1_35187

Ustawa o funduszu sołeckim

Ostateczna wielkość środków planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016

Formularz wniosku


ZEBRANIA WIEJSKIE
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
ROK 2015
Program zebrań wiejskich 2015r

1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2014.
2.Wybór Komisji Skrutacyjnej( minimum 3 osoby) do wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
Część wyborcza (pkt. 3-4)
3.Przeprowadzenie wyboru Sołtysa:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d)ogłoszenie wyników wyborów,
e)sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
4.Przeprowadzenie wyborów członków Rady Sołeckiej:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) ogłoszenie wyników wyborów,
e) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
UWAGA! W przypadku braku wymaganej liczby osób na zebraniu, wyznacza się drugi termin dla części wyborczej zebrania (patrz: tabela).
5. Informacja Wójta Gminy o realizacji budżetu gminy w 2014 roku i zamierzeniach na rok 2015( w przerwach między głosowaniami).
6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
7. Wolne wnioski.
8.Zakończenie zebrania.

2015-01-22-11-43-42_1_30280

Harmonogram zebrań wiejskich


 

ZEBRANIA WIEJSKIE
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2015

FS_2015_środki

Informacja o wysokości środków
Harmonogram zebrań wiejskich
Formularz wniosku


ZEBRANIA WIEJSKIE W 2014 ROKU

Harmonogram zebrań wiejskich w roku 2014

Sołectwo Sołtys Telefon Data zebrania Godz. Miejsce zebrania
Będargowo Hewelt Bronisław 885168000 27.03 17.30 Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie
Bojano Korbolewski Wojciech 885327000 18.03 18.00 Szkoła Podstawowa
Częstkowo Łazorczyk Beata 885698000 03.04 19.00 Remiza OSP
Dobrzewino Walkusz Eugeniusz 885726000 01.04 18.00 Szkoła Podstawowa
Donimierz Polaszek Zdzisław 885728000 07.04 19.00 Szkoła Podstawowa
Głazica Nowicka Maria 885738000 03.04 17.30 Świetlica wiejska
Grabowiec Baranowska Beata 885746000 07.04 17.30 Sala „Leśna Polana”
Jeleńska Huta Potrykus Kazimierz 885768000 02.04 19.00 Szkoła Podstawowa
Kamień Bojke Edmund 885786000 31.03 17.30 Świetlica wiejska
Kielno Wenzel Wiesława 885796000 20.03 18.00 WOK Kielno
Kieleńska Huta Potrykus Mariusz 885797000 08.04 19.00 Świetlica wiejska
Koleczkowo Barkowski Jan 885798000 17.03 18.00 Szkoła Podstawowa
Kowalewo Parchem Jerzy 885826000 25.03 19.00 U sołtysa
Leśno Parchem Ryszard 885928000 25.03 17.30 Świetlica wiejska
Łebno Bryla Beata 885947000 24.03 19.00 Szkoła Podstawowa
Łebieńska Huta Wilczewski Wojciech 885948000 27.03 19.00 Szkoła Podstawowa
Przetoczyno Skwarło Halina 885956000 08.04 17.30 Świetlica wiejska
Rębiska Bieszke Antoni 885967000 26.03 19.00 Świetlica wiejska
Szemud Draws Stanisław 885968000 19.03 18.00 Szkoła Podstawowa
Szemudzka Huta Hirsz Danuta 885978000 02.04 17.30 Szkoła podstawowa w Jeleńskiej Hucie
Warzno Hopa Wiesław 887568000 26.03 17.30 Świetlica wiejska
Zęblewo Miotk Roman 887687000 24.03 17.30 U sołtysa

NAZEWNICTWO ULIC

W najbliższym czasie Urząd Gminy w Szemudzie planuje opracowanie nowej mapy gminy Szemud, w związku z tym prosimy mieszkańców gminy i właścicieli nieruchomości o zgłoszenie potrzeby nadania nowych nazw ulic w poszczególnych miejscowościach w terminie do 27 lutego br.
Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej pod nr tel. 58 676 44 38, bud. A pok. nr 2.
Poniżej zamieszczono druk wniosku i opinii Sołectwa do pobrania.

Opinia Rady Sołeckiej

Wniosek o nadanie nazwy ulicy


 

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2014

Ustalanie wysokości środków, jakie w ramach wyodrębnionego przez Radę Gminy funduszu sołeckiego będą w dyspozycji sołectwa, odbywa się wg wzoru zamieszczonego w art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim.

Zgodnie z zasadami, wynikającymi wprost z tej ustawy, kwota funduszu dla danego sołectwa nie może przekraczać dziesięciokrotności kwoty bazowej w danej gminie. Kwota bazowa stanowi iloraz kwoty dochodów bieżących gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata oraz liczby mieszkańców gminy – wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o 2 lata – ustalanej przez Prezesa GUS.

Dla przykładu:

dla funduszu sołeckiego na rok 2014 bierze się dane wyjściowe z roku 2012. Kwota bazowa dla gminy Szemud na rok 2014 wynosi 3.237,32 zł, dlatego maksymalna wartość kwoty funduszu sołeckiego dla sołectwa w naszej gminie (dziesięciokrotność kwoty bazowej) wynosi 32.373 zł.

Formularz wniosku

Fundusz sołecki na rok 2014

USTAWA z dnia 20 lutego 2009r o funduszu sołeckim