PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY SZEMUD

Uchwała PGN Szemud
Uchwała zmieniająca
PGN_GMINA_SZEMUD – zmiany

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest wskazanie działań mających na celu poprawę stanu powietrza w Metropolii.

Link do filmu na Facebooku:
https://www.facebook.com/MetropoliaGGS/videos/vb.150167458455389/578664218939042/?
type=2&theater


Analiza Stanu Gospodarki Odpadami
na terenie gminy Szemud

Analiza_Stanu_Gospodarki_Szemud_2016

Analiza_Stanu_Gospodarki_Szemud_2015

Analiza_Stanu_Gospodarki_Szemud_2014

Analiza_Stanu_Gospodarki_Szemud_2013


INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2019

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Szemud informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziom recyklingu

Wymagany poziom

Rok 2019

papieru, metalu,plastiku i szkła

>40

41

Odpadów budowlanych komunalnych

>60

41

Dopuszczalny poziom składowania masy odpadów

<40

10

*   *   *

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2018

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Szemud informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziom recyklingu

Wymagany poziom

Rok 2018

papieru, metalu,plastiku i szkła

>30

34

Odpadów budowlanych komunalnych

>50

52

Dopuszczalny poziom składowania masy odpadów

<40

11

*   *   *

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2017

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Szemud informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych

Poziom recyklingu

Wymagany poziom

Rok 2017

papieru, metalu,plastiku i szkła

>20

41

Odpadów budowlanych komunalnych

>45

50

Dopuszczalny poziom składowania masy odpadów

<45

8

  *   *   *

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2016

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Szemud informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziom recyklingu

Wymagany poziom

Rok 2016

papieru, metalu,plastiku i szkła

>18

44

Odpadów budowlanych komunalnych

>42

81

Dopuszczalny poziom składowania masy odpadów

<45

4

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2012, 2013, 2014, 2015

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Szemud informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:


KOMUNIKAT O BIEŻĄCEJ SYTUACJI HYDROGEOLOGICZNEJ WRAZ Z PROGNOZĄ ZACHODZĄCYCH ZMIAN W STREFACH POBORU WÓD PODZIEMNYCH W GDAŃSKU

 

Komunikat Gdańskiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.


Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – opracowanie KZG „Dolina Redy i Chylonki”