Poszczególne Komisje stałe Rady Gminy Szemud analizują realizację zadań własnych gminy.

Rozdział kompetencji pomiędzy poszczególne Komisje przedstawia się następująco:

Komisja Budżetowo-Gospodarcza
– sprawy związane z gospodarką finansową gminy, w tym kwestie związane z realizacją budżetu gminy, poboru podatków oraz ustalaniem należności za usługi komunalne
– sprawy związane z planowaniem i realizacją inwestycji od strony finansowej, w tym kwestii funduszy pozabudżetowych
– sprawy dotyczące polityki wobec podmiotów gospodarczych
– sprawy związane z promocją gospodarczą gminy (planistyka, studia i strategie rozwoju itp.)

Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa
– sprawy związane z przygotowywaniem i realizacją inwestycji od strony technicznej
– sprawy związane z gospodarką przestrzenną
– sprawy dotyczące ochrony środowiska
– sprawy związane z prawidłową gospodarką mieniem komunalnym gminy (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, utrzymanie dróg, obiekty komunalne itp.)
– sprawy dotyczące rolnictwa, leśnictwa i gospodarki łowieckiej
– sprawy dotyczące geodezji, gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami
– sprawy dotyczące bezpieczeństwa publicznego, w tym działalności OSP i sprawy pożarnictwa
– sprawy dotyczące sytuacji kryzysowych, w tym przeciwdziałanie klęskom żywiołowych typu powodzie, susze, gradobicia itp. oraz zwalczanie ich skutków

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
– sprawy związane z funkcjonowaniem systemu oświaty
– sprawy związane z utrzymaniem infrastruktury szkolnej, sportowej i społecznej
– sprawy związane z gospodarką mieszkaniową
– sprawy dotyczące funkcjonowania instytucji kultury: bibliotek, osrodków kultury itp.
– sprawy związane z działalnością organizacji pozarządowych
– sprawy związane z polityką zdrowotną
– sprawy dotyczące promocji kulturalnej gminy