Szanowni Mieszkańcy!

Mając na uwadze na przepisy określone w art.5 ust.1 pkt 3b oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szemud podjętego Uchwałą Rady Gminy Szemud Nr XVI/189/2020 z dnia 21 marca 2020 r., Urząd Gminy Szemud informuje, iż właściciele nieruchomości niezamieszkałych (rozumie się przez to również nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w tym domki letniskowe), na których powstają odpady komunalne, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b wyżej cytowanej Uchwały, zobowiązani są do posiadania umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w tym dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Urząd Gminy Szemud nadmienia, iż za brak umowy oraz brak potwierdzeń wywozu odpadów komunalnych, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właścicielowi przysługuje kara grzywny.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku nie posiadania przedmiotowych umów, tutejszy Urząd wzywa Państwa do ich niezwłocznego podpisania!

Patryk Jankowski
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska