Gminny Komisarz Spisowy w Szemudzie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Szemud.

I. Kandydat na rachmistrza terenowego powinien być osobą:
1) pełnoletnią,
2) zamieszkującą na terenie miasta Szemud,
3) posiadającą co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługującą się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
II. Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie (wzór do pobrania)

III. Termin składania ofert: do dnia 8 lipca 2020r.
IV. Miejsce składania zgłoszeń:
Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Szemud, 84-217 Szemud, ul. Kartuska 13 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Powszechny Spis Rolny 2020. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 1 września 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.
Liczba rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Szemud ustalona została w ilości 3 osób.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
Wszelkie informacje dotyczące naboru na rachmistrza terenowego można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud lub pod numerem telefonu: 58 676 44 32.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Dokonanie zgłoszenia jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji procesu naboru i szkolenia kandydatów na rachmistrza spisowego. Administratorem danych jest Gmina Szemud. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych zawarto na stronie internetowej bip.szemud.pl.

Gminny Komisarz Spisowy w Szemudzie