Załącznik Nr 3
do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Gminy Szemud

WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876),
g) co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
h) prawo jazdy kat. „B”,
i) przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie.
2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1298 z późn. zm.) oraz instrukcji kancelaryjnej dla gmin
b) dobra znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawa Kodeks pracy, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
c) znajomość gminnych programów realizowanych przez OPS,
d) wiedza nt. funkcjonowania gminy Szemud,
e) praktyczna umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
f) doświadczenie w pracy z systemami elektronicznego obiegu dokumentów,
g) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność.
3. Zakres wykonywanych zadań:
Kierowanie jednostką, odpowiedzialność za działalność i realizację zadań Gminnego Ośrodka Społecznego w Szemudzie i reprezentacja jednostki na zewnątrz.
Szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,
j) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w Kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 20.11.2020 r. do godziny 13.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/

„Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Klauzulą Informacyjną dostępna pod adresem: http://old.bip.szemud.pl/ochrona-danych-osobowych/ i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L119/1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia niniejszego naboru.

2. Oświadczam, iż wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.”

 

Szemud, dnia 10.11.2020 r.