KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. „RODO”) właściciel urządzenia nagrywającego i transmitującego obrady Rady Gminy Szemud informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Szemud z siedzibą w Szemudzie (Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud), reprezentowana przez Wójta Gminy Szemud.
  2. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku, barwy głosu rejestrowane są przez urządzenie nagrywające podłączone do systemu obsługi Rady Gminy Szemud. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt. „c” RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów gminy, w szczególności prawa obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
  3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud.
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia, usunięcia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania. Z uwagi na prowadzenie transmisji na żywo brak jest możliwości technicznych anonimizowania wizerunku, więc potencjalny uczestnik (czynny lub bierny) sesji Rady Gminy, nie będący osobą publiczną musi być tego świadomy. Nagrania sesji Rady Gminy nie będą anonimizowane.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Administrator Danych Osobowych
Wójt Gminy Szemud


KADENCJA 2018-2023

XIX SESJA – 03.08.2020

XVIII SESJA – 16.06.2020

XVII SESJA – 16.06.2020

XVI SESJA – 21.03.2020

XV SESJA – 18.12.2019

XIV SESJA – 11.12.2019

XIII SESJA – 27.11.2019

XII SESJA – 28.10.2019

XI SESJA – 30.08.2019

X SESJA – 01.08.2019

IX SESJA – 28.06.2019

VIII SESJA – 05.06.2019

VII SESJA – 27.05.2019

VI SESJA – 08.05.2019

V SESJA – 29.03.2019

IV SESJA – 13.02.2019

III SESJA – 20.12.2018

II SESJA – 05.12.2018

I SESJA – 23.11.2018