Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 21.08.2019r., sygnatura sprawy GO.6220.11.2018.11 zawiadamiające, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym znak GO.6220.11.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Eksploatacji i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża ,,Szemud III’ planowanego na działce nr 438/10 w miejscowości Szemud, gmina Szemud zebrany został cały materiał dowodowy, z którym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, budynek A, pok. nr 12, tel. kontaktowy 58/676-44-50 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) organ administracji publicznej przed wydaniem decyzji obowiązany jest umożliwić stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wobec powyższego tutejszy Urząd Gminy oczekuje wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Szemud w terminie 21 dni tj. od dnia 21.08.2019r. do 10.09.2019r. Po upływie tego terminu, zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.11.2018.11