Wójt Gminy Szemud zawiadamia wszystkie strony postępowania, że w dniu 03.04.2020r. na wniosek p. Rafała Węgreckiego, ul. Gdańska 10, Kamień, 84-217 Szemud w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gdańsku została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu” planowanego na terenie działki nr 249 położonej w miejscowości Szemud, gm. Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud