Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 27.04.2020 r. znak GO.6220.5.2020.3 zawiadamiające, iż na wniosek Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Artura Lipińskiego, Budimex S.A. Oddział Usług Sprzętowych w Pruszkowie, ul. Przejazdowa 24, 05-800 Pruszków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Montaż tymczasowej, mobilnej wytwórni mas bitumicznych” planowanego na terenie dz. nr ew. 35/9 w miejscowości Szemud, gmina Szemud.

Na podstawie art. 15 zzr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących ich prawa i obowiązki nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud