Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 05.05.2020 r. sygnatura: GO.6220.15.2018.11 o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: ,,Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek inwentarski do hodowli drobiu wraz z infrastrukturą” realizowanego na terenie dz. nr 380/7 w miejscowości Szemud, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Szemud przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy).

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu na podstawie art. 15 zzr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących ich prawa i obowiązki nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.