Obwieszczenie GN.6733.26.2020 z dnia 13.08.2020r. informujące, że po rozpatrzeniu
wniosku Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez Panią Agnieszkę Kowalczyk, pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: USŁUGI PROJEKTOWE, Agnieszka Kowalczyk, ul. Raka 13, 80-297 Banino, zawiadamia się, że w dniu 13.08.2020 r., wydana została decyzja nr GN.6733.26.2020 kończąca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa gazociągu ś/c Ø 63 PE na działkach nr 377*, 317/6, 317/9, 317/20 obręb geodezyjny Dobrzewino, gmina Szemud.(*-część działki w MPZP poza opracowaniem decyzji).

Obwieszczenie nr GN.6733.26.2020