Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.15.2018.18 z dn. 15 października 2020 roku zawiadamiające, iż w dniu 15.10.2020 rok na wniosek Pana Romana Hoppa, ul. Oliwska 183, 80-209 Chwaszczyno reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Skarżyńskiego, ul. Sadowa 4, 83-021 Rokitnica po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku została wydana decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek inwentarski do hodowli drobiu wraz z infrastrukturą”

planowanego na terenie działki nr 380/7 w miejscowości Szemud, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

W myśl art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Szemud podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 wyżej cytowanej ustawy.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku – jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Podanie do publicznej wiadomości następuje od dnia 15.10.2020 r. do dnia 28.10.2020 r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szemud (ul. Kartuska 13 Szemud) oraz stronie internetowej www.szemud.pl.

Nadmienia się, iż z uwagi na wewnętrzną pracę Urzędu w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy należy się umówić telefonicznie z osobą prowadzącą sprawę tj. Patryk Jankowski, nr tel. 58-676-44-50 w godzinach urzędowania tj. pn.7.30 – 17.00, wt.- czt. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.15.2018.18