Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.9.2020.9

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.9.2020.9 z dnia Szemud, dnia 6 listopada 2020 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zwany dalej ,,Kodeksem postępowania administracyjnego’’ w związku z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8, art. 23, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwaną dalej ,,ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko’’ , WÓJT GMINY SZEMUD zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2020 roku zostało wydane postanowienie znak: GO.6220.9.2020.7 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Dalsza eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża ,,Kamień I” realizowanego na terenie działek nr 459/1, 460, 463, 464, 477/1, 477/8 w miejscowości Szemud, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 5 sierpnia 2020 roku (data wpływu 7 sierpnia br.) przez Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego S.C. Nowak, ul. Kwidzińskiego 10, 84-217 Szemud o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji kończącej ww. postępowanie jest Wójt Gminy Szemud. Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt.1, pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Szemud przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zasięga opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku, w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 oraz w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisku, Wójt Gminy Szemud w dniu 18 sierpnia 2020 roku wystąpił pismem znak GO.6220.9.2020.3 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko załączając oświadczenie znak GO.6220.9.2020.4 z dnia 18 sierpnia br. wskazujące, iż Inwestor jest podmiotem niezależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż planowana inwestycja nie jest finansowana ze środków jednostki samorządu terytorialnego oraz tutejszy Urząd nie posiada żadnych udziałów w przedmiotowej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak: RDOŚ-Gd WOO.4220.566.2020.WR.2 w dniu 8 października 2020 roku wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku opinią znak: GD.ZZŚ.3.435.328.1.2020.AK z dnia 22 października 2020 roku (data wpływu 27 października br.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, opinie ww. organów, stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Szemud wydał w dniu 6 listopada 2020 roku postanowienie znak GO.6220.9.2020.7 w którym stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres jego raportu.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Podanie do publicznej wiadomości następuje od dnia 06.11.2020 r. do dnia 19.11.2020 r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szemud (ul. Kartuska 13 Szemud) oraz stronie internetowej www.szemud.pl

Nadmienia się, iż z uwagi na wewnętrzną pracę Urzędu w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy należy się umówić telefonicznie z osobą prowadzącą sprawę tj. Patryk Jankowski, nr tel. 58-676-44-50 w godzinach urzędowania tj. pn.7.30 – 17.00, wt.- czt. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.00.

Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud