Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.9.2020.10

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.9.2020.10 z dnia Szemud, dnia 6 listopada 2020 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zwany dalej ,,Kodeksem postępowania administracyjnego’’ w związku z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8, art. 23, art. 69 ust. 4 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwaną dalej ,,ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko’’, Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2020 roku zostało wydane postanowienie znak: GO.6220.9.2020.8 zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dalsza eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża ,,Kamień I” realizowanego na terenie działek nr 459/1, 460, 463, 464, 477/1, 477/8 w miejscowości Szemud, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie do czasu przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji kończącej ww. postępowanie jest Wójt Gminy Szemud. Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt.1, pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Szemud przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zasięga opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku, w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, opinie ww. organów, stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Szemud wydał w dniu 4 listopada 2020 roku postanowienie znak: GO.6220.9.2020.7 w którym stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Podstawę prawną do wydania postanowienia znak GO.6220.9.2020.8 z dnia 5 listopada br. stanowi art. 69 ust. 4 i 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z którym, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Podanie do publicznej wiadomości następuje od dnia 06.11.2020 r. do dnia 19.11.2020 r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szemud (ul. Kartuska 13 Szemud) oraz stronie internetowej www.szemud.pl
Nadmienia się, iż z uwagi na wewnętrzną pracę Urzędu w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy należy się umówić telefonicznie z osobą prowadzącą sprawę tj. Patryk Jankowski, nr tel. 58-676-44-50 w godzinach urzędowania tj. pn.7.30 – 17.00, wt.- czt. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.00.

Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud