Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.14.2020.2

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.14.2020.2 z dnia Szemud, dnia 6 listopada 2020 roku

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) zwany dalej ,,Kodeksem postępowania administracyjnego’’ w związku z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 23 oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) zwaną dalej ,, ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko’’ Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że na wniosek z dnia 4 listopada 2020 roku Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji, Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowa ul. Klasztornej w Grabowcu’’ planowanego na terenie działek nr 852 (po podziale 852/1, 852/2, 852/3), 854 (po podziale 854/1, 854/2, 854/3), 818 w miejscowości Szemud, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

Organem właściwym do wydania decyzji kończącej ww. postępowanie jest Wójt Gminy Szemud. Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt.1, pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Szemud przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzyska opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku, w sprawie konieczności przeprowadzenia ewentualnej oceny oddziaływania ww. inwestycji na środowisko. W związku z powyższym rozstrzygnięcie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych opinii.

Ponadto informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Podanie do publicznej wiadomości następuje od dnia 06.11.2020 r. do dnia 19.11.2020 r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szemud (ul. Kartuska 13, miejscowość Szemud) oraz stronie internetowej www.szemud.pl.

Nadmienia się, iż z uwagi na wewnętrzną pracę Urzędu w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy należy się umówić telefonicznie z osobą prowadzącą sprawę tj. Patryk Jankowski, nr tel. 58-676-44-50 w godzinach urzędowania tj. pn.7.30 – 17.00, wt.- czt. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.00.

Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud