Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.38.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.38.2020

z dnia 9 listopada 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do:
– art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)
– art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

Zawiadamia się w sprawie inwestycji: budowa sieci wodociągowej na działkach nr 92/1, 93, 94/3, 94/4
obręb geodezyjny Łebno, gmina Szemud.

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Ziemann zam. przy ul. Szlacheckiej 3, 83-304 Młynek zawiadamia się, że w dniu 09.11.2020r., wydana została decyzja nr GN.6733.38.2020 kończąca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j/w.
W trosce o bezpieczeństwo związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym a tym samym brakiem możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Gminy Szemud, informuje, że istnieje możliwość udostępnienia informacji na temat w/w sprawy drogą telefoniczną pod nr telefonu 58/676-44-38. Zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń i wniosków możliwe jest w formie elektronicznej (skan) na e-mail – k.naronowicz@szemud.pl, drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP : 5m6tv79gpw w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud