Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6730.262.2020 z 12.11.2020r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.11.2020 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Szemud nr GN.6730.262.2020 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą na działce nr 538/5 w obrębie geodezyjnym Bojano, gmina Szemud.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Szemudzie, przy ul. Kartuskiej 13, w budynku A, pok. 2 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszej publikacji w godz. pracy Urzędu.
Ponadto informuję, że w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Szemud.