Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.7.2020 z dnia 17.11.2020 roku

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do:
– art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256 z późn. zm.)
– art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 293)
zmienia się w części decyzję Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.7.2020 z dnia 19.06.2020r. sprostowanej postanowieniem nr GN.6733.7.2020.SPR z dnia 30.07.2020r. dla rozbiórki odcinka linii napowietrznej SN- 15kV oraz budowy linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV na działkach nr 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/10, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 130/12, 130/13, 124/12, 124/13, 124/14, 124/15, 124/16, 132, 135, 136, 124/3, 129/9 obręb geodezyjny Rębiska, gmina Szemud w następujący sposób:
pkt 1. rodzaj inwestycji:
• „rozbiórka odcinka linii napowietrznej SN- 15kV oraz budowy linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV na działkach nr 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/10, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 130/12, 130/13, 124/12, 124/13, 124/14, 124/15, 124/16, 132, 135, 136, 124/3, 129/9 obręb geodezyjny Rębiska, gmina Szemud.”
otrzymuje brzmienie:
• „rozbiórka odcinka linii napowietrznej SN- 15kV oraz budowa linii napowietrznej SN-15kV i budowa linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV na działkach nr 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/10, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 130/10, 130/11, 130/12, 130/13, 124/12, 124/13, 124/14, 124/15, 124/16, 132, 135, 136, 124/3, 129/9 obręb geodezyjny Rębiska, gmina Szemud.”
Wobec powyższego należało zmienić wersy nr 18-21, 101-106, 123-126, 139-142 w decyzji o ustaleniu celu publicznego oraz wersy nr 13-16, 35-39, 49-55, 84-88 w załączniku nr 2 do decyzji o ustaleniu celu publicznego dla w/w inwestycji.

Po rozpatrzeniu wniosku ENERGA OPERATOR S.A, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Kazimierza Kielas pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Kazimierz Kielas, ul. Wybickiego 1, 84-242 Luzino zawiadamia się, że w dniu r., wydana została decyzja nr GN.6733.7.2020.ZM kończąca postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j/w.
W trosce o bezpieczeństwo związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym a tym samym brakiem możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Gminy Szemud, informuje, że istnieje możliwość udostępnienia informacji na temat w/w sprawy drogą telefoniczną pod nr telefonu 58/676-44-38. Zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń i wniosków możliwe jest w formie elektronicznej (skan) na e-mail – k.naronowicz@szemud.pl, drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP : 5m6tv79gpw w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.