Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 14 grudnia 2020 rok znak GO.6220.12.2020.9 zawiadamiające, iż w prowadzonym postępowaniu znak: GO.6220.12.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4’’ planowanego na terenie działki nr 88 (po podziale ZRID dz. nr 88/1, 88/2, 88/3 i 88/4) w miejscowości Bojano, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie zebrany został cały materiał dowodowy.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą przed wydaniem decyzji zapoznać się ze wszystkimi dokumentami zgromadzonymi  w sprawie oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Komunalnej    i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, Budynek  A  – pok. nr 12 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości od 14 grudnia 2020 roku do 28 grudnia 2020 roku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud www.szemud.pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Szemud. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Nadmienia się, iż  z uwagi na wewnętrzną pracę Urzędu w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy należy się umówić telefonicznie z osobą prowadzącą sprawę tj. Patryk Jankowski, nr tel. 58-676-44-50 w godzinach urzędowania tj.  pn.7.30 – 17.00, wt.- czt. 7.30 – 15.30,  pt. 7.30 – 14.00.