Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.9.2020.12 z dnia 14 grudnia o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zawiadamia o przedłożeniu przez Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego S.C. Nowak, ul. Kwidzińskiego 10, 84-217 Szemud raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: „Dalsza eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża ,,Kamień I” realizowanego na terenie dz. nr 459/1, 460, 463, 464, 477/1, 477/8 obręb Szemud, gm. Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie” w celu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie jest Wójt Gminy Szemud, natomiast Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Ponadto informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Szemud zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Podanie do publicznej wiadomości następuje od dnia 14 grudnia 2020 roku do dnia 12 stycznia 2021 roku poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szemud (ul. Kartuska 13, miejscowość Szemud) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Wniesione uwagi i wnioski rozpatruje organ prowadzący postępowanie.

Nadmienia się, iż z uwagi na wewnętrzną pracę Urzędu w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy należy się umówić telefonicznie z osobą prowadzącą sprawę – Patryk Jankowski, nr tel. 58-676-44-50. w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pok. nr 12 (budynek A) w godzinach urzędowania tj. pn. 7.30-17.00, wt.- czt. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00.