Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dn. 15.12.20 znak GO.6220.10.2020.8

Zawiadamiam wszystkie strony postępowania, że w dniu 15.12.2020 r. na wniosek RedRoad Biuro Projektów Bartosz Waczyński, ul. Swiętokrzyska 51, lok. 4, 80-180 Gdańsk będącego pełnomocnikiem Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gdańsku, Inspekcji Sanitarnej w Wejherowie została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa drogi Warzno – Karczemki wraz z sieciami’’ planowanego na terenie działek nr ew.: Gmina Szemud, obszar wiejski, obręb 0004 Dobrzewino: 384, 387/13, 423/33, 423/11, 265/12, 423/8, 268/1, 267, 423/9, 302/41, 265/19, 265/20, 301, 315, 317/20, 317/19, 423/29, 423/34, 268/4, 339, 130/2, 348/12, 342/6, 342/5, 340, 341, 379/1, 387/25, 374/2, 317/21, 379/8, 380, 374/1, 348/23, 348/22, 344, 387/9, 349, 348/21, 376/2 powiat wejherowski, województwo pomorskie; Gmina Żukowo, obszar wiejski, obręb 0019 Tuchom: 1/15, 1/37, 4/29, 4/81, 4/94, 4/8, 244/13, 12/18, 12/19, 4/43, 4/90, 12/17, 1/40, 4/55, 180/52, 2/3, 4/49, 4/50, 5, 2/4, 3, 77, 78/1; Gmina Żukowo, obszar wiejski, obręb 0004 Chwaszczyno: 903, 519/1, powiat kartuski, województwo pomorskie.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Podanie do publicznej wiadomości następuje od dnia 15.12.2020 r. do dnia 28.12.2020 r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szemud (ul. Kartuska 13 Szemud) oraz stronie internetowej www.szemud.pl

Nadmienia się, iż z uwagi na wewnętrzną pracę Urzędu w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy należy się umówić telefonicznie z osobą prowadzącą sprawę tj. Patryk Jankowski, nr tel. 58-676-44-50 w godzinach urzędowania tj. pn.7.30 – 17.00, wt.- czt. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.00.