O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.11.2020.7 z dnia 16 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu znak: GO.6220.11.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi w miejscowości Donimierz, ul. Otalżyńska’’ planowanego na terenie działek nr 360, 346, 403, 363/18, 363/15, 363/14, 363/13, 351, 352, 363/12, 363/3, 167, 169/13, 364, 366/1, 168, 367/1, 368, 369/15, 174/20, 369/16, 373/3, 173, 373/5, 381, 377/3, 382/5, 382/6, 382/8, 382/7, 382/10, 382/9, 377/5, 378/7, 378/9, 378/11, 379/1, 323, 324/1, 325/1, 312/1, 321 w miejscowości Donimierz, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie zebrany został cały materiał dowodowy.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą przed wydaniem decyzji zapoznać się ze wszystkimi dokumentami zgromadzonymi w sprawie (m.in. postanowieniami organów opiniujących) oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, Budynek A, pok. nr 12 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości od 16 grudnia 2020 roku do 29 grudnia 2020 roku.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud www.szemud.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szemud. Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Nadmienia się, iż z uwagi na wewnętrzną pracę Urzędu w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy należy się umówić telefonicznie z osobą prowadzącą sprawę – Patryk Jankowski, nr tel. 58-676-44-50.