OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZEMUD Z DNIA 21.12.2020 ZNAK GO.6220.15.2020.1

Wójt Gminy Szemud zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11 grudnia 2020 roku Biura Projektów Drogowych Piotr Kania, ul. Władysława Reymonta 3, 84-217 Kamień reprezentującego Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo’’ planowanego na terenie działek nr 24/98, 121/2, 77/13, 472/2, 472/1, 121/1, 77/12, 77/11, 118/1, 76/2, 75/13, 75/14, 118/2, 76/5, 76/4, 451, 114, 79/13, 452, 450, 75/10, 98/5, 473/1, 12/14, 14/2, 531/2, 531/5, 48/17, 48/16, 104/1, 9/3, 12/12, 48/25, 48/26, 48/14, 9/5, 9/1, 7/12, 7/28, 103, 102, 47, 464, 5/1, 461, 460, 459, 101, 5/9, 46/19, 458, 45, 72, 473/2, 531/4, 6, 5/2, 462, 48/1, 120, 119, 457, 463, 48/15, 104/2, 9/8, 531/1 w miejscowości Koleczkowo, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

Organem właściwym do wydania decyzji kończącej ww. postępowanie jest Wójt Gminy Szemud.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Szemud przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzyska opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku w sprawie konieczności przeprowadzenia ewentualnej oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko. W związku z powyższym rozstrzygnięcie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych opinii.

Ponadto informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje od dnia 21 grudnia 2020 roku do dnia 4 stycznia 2021 roku poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szemud (ul. Kartuska 13, Szemud) oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Nadmienia się, iż w trosce o bezpieczeństwo związane zagrożeniem epidemiologicznym oraz wewnętrzną pracą Urzędu w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy należy się umówić telefonicznie z osobą prowadzącą sprawę tj. Patryk Jankowski, nr tel. 58-676-44-50 w godzinach urzędowania tj. pn. 7.30 – 17.00, wt.- czt. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.00.