Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud [pobierz PDF]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2020 r. zostało wszczęte na wniosek: Pana Zygmunta Bojke postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą na działce nr 265/7, obręb geodezyjny Kamień, gmina Szemud

W związku z powyższym informuję się, że można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Szemud, Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, przy ul. Kartuskiej 13, pokój nr 2, w poniedziałki od 730 do 1700, wtorek – czwartek od 730 do 1530, piątek od 730 do 1400.
Zgodnie z art. 49 § 2 oraz art. 49a kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.). informuje, iż o dalszych czynnościach i decyzjach podejmowanych w niniejszym postępowaniu strony zawiadamiane będą poprzez publiczne obwieszczenie podane do wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud http://old.bip.szemud.pl/informacje-urzedowe/informacje-biezace/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.