Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.41.2020

OBWIESZCZENIE

Stosownie do:
– art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)
– art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się w sprawie inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 392/52, 392/51 położonej w obrębie geodezyjnym Bojano, gmina Szemud.

Po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, reprezentowana przez pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Wojciech Damps, INSTAL-TECH, ul. Junony 23/20, 80-299 Gdańsk zawiadamia się, że w dniu ,wydana została decyzja nr GN.6733.39.2020 kończąca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j/w.
W trosce o bezpieczeństwo związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym a tym samym brakiem możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Gminy Szemud, informuje, że istnieje możliwość udostępnienia informacji na temat w/w sprawy drogą telefoniczną pod nr telefonu 58/676-44-38. Zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń i wniosków możliwe jest w formie elektronicznej (skan) na e-mail – k.naronowicz@szemud.pl, drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP : 5m6tv79gpw w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.