Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.45.2020

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 550/24, 550/35, 550/10, 550/6 obręb geodezyjny Kielno, gmina Szemud – Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. ( t.j. Dz. U. 2020, poz. 256 z późn. zm.), strony mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, zapoznać się z aktami sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym oraz analizą funkcji i zagospodarowania terenu sporządzoną przez uprawnionego urbanistę.
Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.
W trosce o bezpieczeństwo związane zagrożeniem epidemiologicznym a tym samym brakiem możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Gminy Szemud, informuję, że istnieje możliwość udostępnienia informacji na temat w/w sprawy drogą telefoniczną pod nr telefonu 58/676-44-38. Zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń i wniosków możliwe jest w formie elektronicznej (skan) na e- mail- k.naronowicz@szemud.pl, drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP: 5m6tv79gpw w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.